ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು.

ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್
  2. ಮುಂಚಿ
  3. ಪುಳಿ
  4. ಮಂಜೊಲು

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತಾಯಿನ್ ಮೂರ್‌ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಲತ್ತ್‌ನ ಮಸಾಲೆಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆಯಿಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪುಂರ್ಚಿದ್ ಪಾಡೊಡ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದ್ ಬೇಯಿಪಾಯೆರೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]