ಅಡ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನೆಯಿ ದೋಸೆ

ಅರಿತಾ ತಿಂಡಿ, ತೆನಸ್‌ಗ್ ತುಳುಟ್ ಅಡ್ಯೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉರ್ಪೆರಿನ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಲಂತ್ಯರಿನ್ ಕಡೆದ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಕಾವಳೀಟೋ, ಕರೋಡೋ ಮಲ್ದಿನ ತಿಂಡಿಗ್ ಅಡ್ಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಅಡ್ಯೆ ಪದೊ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ : ಕೇಕ್
 2. ಕನ್ನಡೊಡು : ಅಡೆ
 3. ತಮಿಳುಡ್ : ಅಟಯ್/பூட்டு/Pūṭṭu
 4. ತುಳುಟು : ಅಡ್ಯೆ
 5. ತೆಲುಗುಡು : ಅಟ್ಟು
 6. ಮಲೆಯಾಳಿಡ್ : ಅಟ
ರವೆ ರೊಟ್ಟಿ

ಅಡ್ಯೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪರ್ಬೊ, ಪೊಸ ವರ್ಸೊ(ಯುಗಾದಿ), ಚೌತಿ, ಅಷ್ಟೆಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊತಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 2. ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಸ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಿನಪಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ (ದಕ್ಷಿನೊ ಬಾರತೊದ ತೆನಸ್)

ಅಡ್ಯೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಯೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರಟ್, ಕಾವೆಲಿಡ್, ಅರಿ,ಧಾನ್ಯೊಲೆಡ್, ಪರ್ಂದ್‍ಲೆಡ್, ಇರೆಟ್, ಪೂಕುಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಉಂಡು

ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ

ಅರಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ದೋಸೆ
 2. ನೀರ್ ದೋಸೆ
 3. ಮೂಡೆ
 4. ಗಟ್ಣಿ
 5. ಗುಂಡ
 6. ಇಡ್ಲಿ
 7. ತೊಂದುರು ದೋಸೆ
 8. ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ
 9. ಗೆಂಡದಡ್ಯೆ
 10. ಸೇಮಿಗೆ
 11. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ

ಅಡ್ಯೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ್ತ ಅರಿನ್ ಪಾಡುವೆರ್.

 1. ಉರ್ಪೇಲರಿ
 2. ಬೊಲಂತ್ಯರಿ
 3. ಅರೆ ಬೊಲಂತೆ/ಎದುರು ಬೊಲಂತೆ.
 4. ನಿಂಗಾಲರಿ
 5. ಕಡ್ಯೆರಿ
 6. ಬೈತ್ತ ಅರಿ
 7. ಬೆದರ್‌‍ದರಿ

ಅರಿ ಸೇರಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತರಕಾರಿ ಸೇರಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆ
  1. ಕುಂಬುಡೊ ಬೊಳಂತ್ಯರಿದ ಅಡ್ಯೆ
  2. ತೌತೆ ಬೊಳಂತ್ಯರಿದ ಅಡ್ಯೆ
  3. ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಯೆ
 2. ಪರ್ಂದ್‍ದ ಅಡ್ಯೆ
  1. ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಅಡ್ಯೆ
  2. ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಅಡ್ಯೆ[೧]
  3. ಕಾಯಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ
 3. ತಪ್ಪುಲೆನ ಸೇರಾಯಿನ ಅಡ್ಯೆ
  1. ದಾಸಾವಳ ತಪ್ಪುದ ಅಡ್ಯೆ
  2. ಮೆಂತೆ ತಪ್ಪುದ ಅಡ್ಯೆ
 4. ಪೂವುದ ಅಡ್ಯೆ
 5. ಮಂಜಲ‍್ ತಾ ಇರೆತಾ ಅಡ್ಯೆ

ಅಡ್ಯೆ ಮಯ್ಪುನ ಇದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇರೆಟ್ ಮೈತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪೂಜಿನ ಅಡ್ಯೆ
 2. ಕಾವೊಲಿಡ್ ಮೈತ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ
 3. ಗಿಣ್ಣಾಲ್/ಬಟ್ಟಾಲ್/ಲೋಟೆಡ್ ಮೈತ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ
 4. ಕರಟ್ಟ್ ಮೈತ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ

ಅಡ್ಯದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾವೊಲಿಡ್ ಮೈತ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರೊಟ್ಟಿ :
 2. ನೀರ್‌ದೋಸೆ/ತೆಲ್ಲಾವು :
 3. ಪುಳಿದೋಸೆ :
 4. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ :

ಅಡ್ಯೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾರೆದ ಇರೆ
 2. ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ
 3. ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ
 4. ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ
 5. ಬಾದಾಮ್ದ ಇರೆ
 6. ಸಂಪಿಗೆದ ಇರೆ
 7. ಸಂಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ
 8. ಮುಂಡೇವುದ ಇರೆ
 9. ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆ
 10. ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ
 11. ಗೋಲಿದ(ಆಲದ)ಇರೆ

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪು ಬಾಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತೊಂದುರು
 2. ಕಾವೊಲಿ
 3. ಅಪ್ಪದ ಕಾವೊಲಿ
 4. ಬನಲೆ
 5. ಪುಟ್ಟುದ ಕರ
 6. ಕುಕ್ಕರ್

ಇರೆಟ್ ಮೈತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪೂಜಿನ ಅಡ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇರೆಟ್ಟ್ ಮಡಿತ್ತೀಡಿನ ಅಡ್ಯೆ :
 2. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ :
 3. ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ : ನೇನ್ ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿನೆ ದಿನ ಆಯಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆದಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲದ ತೋಟೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆನ್ ಕೊಯ್ದು, ದೆಕ್ಕ‍ದ್, ನೆಕ್ಕ್ ಬಂದನ್ ಪತ್ತಾವೆರ್. ಈ ಬಂದನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನ ಉರ್ಪೆಲರಿನ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಗ್ ನೀರ್‍ಡ್ ನನೆತ್ತ್‌ ದೀದ್ ರಾತ್ರೆ ಕಡೆಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂದನ್ ಮಅನಜಅಲದಅ ಇರೆಕ್ಕ ಪತ್ತಾದ್, ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್‌ ಹೂರಣ ಪಾಡ್ದ್ ಇರೆನ್ ಅಡ್ಡ ಮಡುಪುವೆರ್. ಈ ಹೂರಣನ್ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಇರೆನ್ ಅಡ್ಡ ಮಡತ್‍ದ್. ತೊಂದುರುಡು ಬೆಯೆರೆ ದೀಪೆರ್. ಇಂಚ ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು
 4. ಪಜೆಮಡಿಕ್ಕೆಲ್ :
 5. ಪತ್ರೊಡೆ : ಇಂದೆನ್ ತೇವುದ ಇರೆಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಿಣ್ಣಾಲ್/ಬಟ್ಟಾಲ್/ಲೋಟೆಡ್ ಮೈತ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಇಡ್ಲಿ

ಕರಟ್ಟ್ ಮೈತ್‍ನ/ಕರಟ್ಟ್ ಬೆಯ್ಪಾವುನ ಅಡ್ಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಗೆಂಡೊದಡ್ಯೆ[೨]
 2. ತೊಂದುರ್‌‍ದ ಅಡ್ಯೆ
 3. ಪುಂಡಿ

ಆಡ್ಯೆ (ನಾನ್‍ವೆಜ್‍ದೊಟ್ಟುಗು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮರ್ವಾಯಿ ಪುಂಡಿ .
 • ಎಟ್ಟಿಪುಂಡಿ.
 • ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ.
  ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ
 • ಬಜಿಲ್‍ ಕೋರಿ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರಿ ಪಾಡ್ನಗ ಇಪ್ಪಯೆ ಅಡ್ಯೆಮಳ್ಪುನಗ ತಪ್ಪಯೆ
 2. ಊರಿಯಾಯ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಪೇರ್‍ಮಲ್ತ್ ದೀಡಿಲೆಕ್ಕೊ
 3. ಪರ್ಬೊದಾನಿ ನಾಯಿದ ಬೀಲೊಡುಲಾ ಅಡ್ಯೆ ಉಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಡ್ಯೆ&oldid=163801"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು