ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಪ್ಪಳೊದ ಮಣೆ
ಮರಕೆರೆಂಗ್

ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಪ್ಪಳೊಗು ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಗಾಲೊದ ದೊಂಬುಗು ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮರಿಯಾಲೊಡ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯ್ತ್‌‍ದ್ ತಿನಿಯೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು.

ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮರ ಕೆರೆಂಗ್
  • ಮುಂಚಿ
  • ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್
  • ಜೀರಿಗೆ

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಕಾದ್ ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‌ದ ಕಂಡೆನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಬೇಯ್ಪಾವೊಡು. ಬೇಯ್ದಿನ ಮರ ಕೆರೆಂಗ್‍ನ್ ೨-೪ ಮುಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡೊಡು. ಈ ಉಂಡೆನ್ ಹಪ್ಪಳೊದ ಮಣೆಟ್ಟ್ ದೀದ್ ಒತ್ತ್‌ದ್ ಪಜೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಮುಡೆದಿನ ಮಡಲ್ಡ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಸುರುತ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ತಿರಗಾದ್ ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ನಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಐನ್ ದಿನ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾವೊಡು. ಇಂಚ ತಯಾರಾಯಿನ ಹಪ್ಪಳೊನು ನೀರ್‌ದ ಪಸೆ ದಾಂತಿನ ಚೀಲೊಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]