ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪದ್ಪೆತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಕರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಪದ್ಪೆತಪ್ಪುಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಜಿಪು.

ಪದ್ಪೆದ ದಯಿ

ಪದ್ಪೆದ ವಿಧೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೆಂಪು ಪದ್ಪೆ
 2. ಬೊಲ್ದು ಪದ್ಪೆ
 3. ದಂಟ್ ಪದ್ಪೆ
 4. ಓಂಟಿಲ್ ಪದ್ಪೆ
 5. ಕೋರಿ ಪದ್ಪೆ
 6. ಕಾಟ್ ಪದ್ಪೆ
 7. ಬೊಂಬಾಯಿ ಪದ್ಪೆ
 8. ದೋರೆ ಪದ್ಪೆ
 9. ಮುಳ್ಳು ಪದ್ಪೆ
 10. ಗೋಳಿ ಪದ್ಪೆ
 11. ದೊಗ್ಗುಳಿ ಪದ್ಪೆ
 12. ಕೊಯ್ಯೊಳು ಪದ್ಪೆ
 13. ದೇಶಬಾರಿ ಪದ್ಪೆ

ಕಜಿಪುಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪದ್ಪೆ ತಪ್ಪು
 2. ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು
 3. ಉಪ್ಪು
 4. ಮುಂಚಿ
 5. ಪುಳಿ
 6. ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ

ಪದ್ಪೆತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ಪೆದ ತಪ್ಪುನು ದೆಕ್ಕ್ದ್ ದೀವೊಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಅಯಿಕ್ ದೆಕ್ ದ್ ದೀತಿನ ಪದ್ಪೆದ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಡ್. ಅಯಿಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಾಡೊಡು. ತಪ್ಪು ಬೆಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ ಪಾಡೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]