ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಲತ್ತ್ ಪೆಲಕಾಯಿ

ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುದ ಸೊತ್ತು.[೧]

ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ್ ತಜತ್ತ್‌ದ್, ಅಯಿತ ಗಡಿತ ರೆಚ್ಚೆಡ್ದ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಬೇತೆ, ಪೆಲತ್ತರಿ ಬೇತೆ, ಪೊದುಂಕುಲು ಬೇತೆ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. #ಬೇತೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡುವೆರ್.
  2. ಮಂಡೆದ ಉಲಾಯಿ ಸುರೂಕ್ ಷಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪಚ್ಚಿಲ್, ಅಯಿತ ಮೇಲ್‍ಗ್ ತಾರೆದ ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೆ, ಕೂಡ ಪಚ್ಚಿಲ್, ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೆ ಇಂಚ ಮೇಲ್‌ಮೇಲ್ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಆ ಅಟ್ಟಿದ ಮೇಲ್‍ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆರ್.
  3. ಪಚ್ಚಿಲ್, ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೆ, ಉಪ್ಪು ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್‍ನ ಮಂಡೆನ್ ಬಾಯಿ ಗಡಿಪ್ಪ ಮುಚ್ಚುವೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕುಂಟುಡು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಉಮಿಲಿ ಬರಂದಿಲೆಕೊ, ಪುರಿ ಆವಂದಿ ಲೆಕೊ ತೂವೊನುವೆರ್.

ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ದ ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್‍

ಕಜಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮರಿಯಾಲೊಡು ಏನೆಲ್‍ದ ಬೆನ್ನಿದಪಗ, ನೇಚಿದಪಗ, ತೋಟೊಗು ಸಪ್ಪು ಕಡ್ಪುನಗ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆದೆರ್. ಆ ಸಮಯೊಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಇಪ್ಪೆದ್‍ಜಿ.

ತಿಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಉಂಡ್ಲುಗೊ - ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ನ್ ಸನ್ನೊ ಮೂರ್ದ್ ಅಯಿನ್ ಅರಿತೊಟ್ಟುಗೆ ಕಡೆದ್ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಾಲ್ತ್‌ದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಿತ್‍ಂಡ ಉಂಡ್ಲುಗೊ ಆಪುಡು.
  2. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್‍ದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/38487628.cms