ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ಯೆ. ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ಲೆಡ್ ಕಿಲೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಲ್, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲ್, ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿಲ್ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆದಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಕಡ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್, ಕಲ್ಲ್ ಪುಡಪ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪುನಲೆಕ ಉಪ್ಪುನವು ಸುತ್ಯೆ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಜಿನೊದ ಬೇಲೆಗ್‍ ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ.

ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿದ ರೂಪೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿದ ನಡುಟ್ಬು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಟ್ಟೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಗಲಸೆರೆ ಅಪುನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿದ ರಡ್ಡ್ ಪುಡೆಲಾ ಬೊಟ್ಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಸುತ್ಯೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಬೊಟ್ಟುನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಆಣಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕೊಕ್ಕೆದಲೆಕೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ಅರ್ದೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಿನ್ನೊಗು ತಕ್ಕ ಒಟ್ಟೆ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ಗಲಸೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸುತ್ಯೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್‍ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು.


ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]