ತರ್ಂಬುಚ್ಛಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿ
ಕುಡ್ಪು ಬುಕ್ಕೊ ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿ

ತರ್ಂಬುಚ್ಛಿ ಒಂಜಿ ಉರುಂಟು ಆಕಾರೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಹಗುರದ ಮರಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವಸ್ತು. ಉಂದೆನ್ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ಯರ, ಅತ್ಹಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಅಥ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಪದೋತ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿನ್ ಅಂರ್ಬುಚ್ಚಿಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಳ್ಯೊದಂಚಿ ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಸುಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುದಂಜಿ ಈ ಸಬ್ದೊನು ಗಳಸೊ೦ದುಲ್ಲೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಒಡಿಪುಡ್ ತಟ್ಟಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿದ ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿನ್ ಸೇರೆ, ದೂಪ, ಪೆಲ ಮರತ್ತ ಪಲಯಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಸೇರೆದ ಮರತ್ತ ಪಲಯಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೇರೆ ಮರ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ದಿಂಜ ಹಗುರೊ. ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಆತ್ ಹಗುರೊ. ಉಂದು ಉರುಂಟು ಆಕಾರೊಡು ಉಂಡು. ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕ್ ಆಪುನಲೆಕೊ ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಹದೋತ ಬಟ್ಟಲ್‍ದಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತೂವನಗ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಗಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಐತ ತೆಲಿನ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಉಂದು ಬೋಡು. ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ನಗ ಕರತ ಮಿತ್ತ ಮೈಟ್ ಪಂಡ ಬಾಯಿಗ್ ಕುಡ್ಪು ದೀಡ್ದ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಅಂರ್ಬುಚ್ಚಿ ದೀದ್ ಕೊರಾಯಿಗ್ ಕಬಿಡುವೆರ್. ದುಂಬು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ರೆಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಓಡ ಮರಯಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ರೆಗ್ ಮರಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನವು ಆದುಂಡು. ಈ ಕುಡ್ಪು ಬುಕ್ಕೊ ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಆಕಾರೊಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕೊ. ಗಂಜಿದ ಕರತ ಬಾಯಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲೆಂದ್ ಕೇಂಡ ಕುಡ್ಪು ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿದಾತ್ ಮಲ್ಲೆಂದ್ ಪನೊಲಿ.
  2. ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕ್ ಪಲ್ಲಿ, ಕೆಲೆಂಜಿ ಬೂರಂದಿ ಲೆಕೊ ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಆಪುಂಡು.
  3. ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್‌ದ ಮುಂಚಿ ಅರೆಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರತ ವಸ್ತು.
  4. ಇಲ್ಲಡ್ ಹಿರಿಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯೆರ್ ತೀರ್ ಪೋದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಈ ಅ೦ರ್ಬುಚಿಡ್ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ೦ತಿನ ತಿನಸ್ಲೆನ್ ದೆಂಗದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿಗ್ ಮೊಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್.
  2. ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಬಾಗೊ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೇರೆದ ಮರತ ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ ಆತ್ ಸುಲಬೊಡು ಬಾಗೊಲಾ ಆಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೆತ್ತೆನೊದ ಮರ. ಅಂಚನೆ ನಾರ್ ಮರ್ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.
  3. ಒಟ್ಟೆ ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿಡ್ ಕಬಿಡಿಯರ ಆವಂದ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/lavalavk/languages/tulu/-/articleshow/31794664.cms