ನುಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೃಷಿತ್ತ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್

ನುಗ ಪಂಡ ಕಂಡೊನು ದಪ್ಪುನಗ ಬೋರಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಕಟ್ಠ್‌ದ್ ರಡ್ಡೆತ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍ಗ್ ನುಗನ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ನುಗತ್ತ ನಡುತ್ತ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್ ನಾಯೆರ್‌ನ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಕಂಡೊನು ದಪ್ಪೆರೆ/ಪೊಡಿ/ಹದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾದನೊ.

ನುಗ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡೊಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣೊಲು ಬರ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಕಾಯೆರ್‌ದ ಮರತ್ತ ತುಂಡುನು ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀಪೆರ್, ಕೆಲವು ದಿನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿನ್ ನೀರ್‌ರ್ದ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಪಸೆ ಪಾರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಆಚಾರಿನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ನುಗನ್ ಕೆತ್ತವೆರ್. ನುಗನ್ ಕೆತ್ತ್‌ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಕ್ ಕರ್ಬೊದ ಕೊಲಿಕ್ಕೆ/ರಿಂಗ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮರತ್ತ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಬೋರಿಲೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟ್‌ನ ನಾಯೆರ್ ಕೊಪಿಯೆರೆ ಬೋಪುನಲೆಕ ಕಂಗ್‍ದ ತಲಕೆದ ಕೋಲು ಪೂರ ಸೇರ್ಂಡ ಅವು ನುಗ ಅಪುಂಡು. ಎರ್ಲೆನ ನುಗಲಾ ಬೋರಿಲೆನ ನುಗಲಾ ರೂಪೊಡು ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ.

ನುಗತ್ತ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬೋರಿಲೆ ನುಗ
  • ಎರ್ಲೆನ ನುಗ
  • ಕಂಬುಲದ ಗೋಣೆರೆನ ನುಗ
  • ಪೋರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪವುನ ನುಗ
  • ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ನುಗ

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಂಡ ಅಡಪಿಯರ (ದಪ್ಪರ)
  • ಮಣ್ಣ್ ತಟ್ಟ್ ಮಾನ್ಪಿಯರ (ಮಣ್ಣ್ ಹದ ಮಲ್ಪುನು)
  • ಕಂಬ್ಲತ ಏರುಕುಲೆಗ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನುಗ&oldid=126041"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು