ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೊಚ್ಚಿದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವೊಚ್ಚಿದ ಮರ

ಉಂದು ಕತ್ತಿ, ಬಾಜಿಲೆನ್ ಪರಿ ಮನ್ಪಿಯರ ಬೊಡಾತ್ ಮರತ್ತ್ ಮಾಂತಿನವು.

ಪದೊತ್ಪತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೊಚ್ಚುನ(whetting, ಮಸೆ) ಪಂಡ ಎದುರು ಪಿರವು ಪೊಪುನ ಅಂಚನೆ ಪರಿ ಮಾನ್ಪೊಡಯಿನ ಹತ್ಯಾರೊಲೆನ್ ಎದುರು ಪಿರವು ಮರಕ್ಕ್ ಒತ್ತುತ್ ಕೂಟುನೆತ್ತವರ ಬತ್ತುಪ್ಪು.

ಮಾನ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ಗಟ್ಟಿತ ಮರಕುಲೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್, ಎಚ್ಚಾತ್ ಕಾಯರ್ ಮರ ಗಳಸುವೆರ್. ನರಮಾನ್ಯನ ಕಾರ ಸುಡೆತಾತ್ ತೊರದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೋಲು ಉದ್ದದ ಕುಂಟೆದ ಮೇಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ್ ಮರ ಕೆತ್ತುನ ಬಾಜಿಡ್ ಕೆತ್ತುದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಪಾಯಿ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಬೊಲ್ಗತ್ತ ಪೊಡಿ ಬೊಡು ನೆನ್ನ್ ವೊಚ್ಚಿತ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಉರ್ದುತಾನಾಗ ಹತ್ಯಾರ್‌ತ ಬಾಯಿ ಅತ್ತಂಡ ಅರು ಪರಿ ಅಪುಂಡು.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಚ್ಚಿಗ್ ಪಾಡ್Oಡನೆ ಕತ್ತಿ ಬೀಸತ್ತಿ ಪರ್ತೆ ಆಪುನ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕತ್ತಿ, ಬಿಸತ್ತಿ, ಮಡು, ಕುಡರಿ, ಬಾಜಿ ಪರಿ ಮಾನ್ಪುಯರ ಗಳಸುವೆರ್. ಇನಿ ಸಾಣೆ ಕಲ್ಲ್ ಬತ್ತಿನೆತ್ ಬುಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿ ಗಳಸುನ ಕಮ್ಮಿ ಅತುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]