ಕಡ್ಪತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ಕತ್ತಿಡ್ ವಿದ. 'ಕಡ್ಪಕತ್ತಿ' ಕತ್ತಿಲೆಡ್ ಕೊಯ್ಪುನ ಕತ್ತಿ,(ಕಯಿ, ಪಂತಿ, ಇತರ) ಮೂರುನ ಕತ್ತಿ (ಕಲಿ ಮೂರುನವು, ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮೂರುನವು) ಮರ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮಾಸ ಅಜಕಲ ಕತ್ತಿಗ್ ಕಡ್ಪಕತ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮರ, ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್, ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಸ ಏಡ್, ಕೋರಿದ ಮಾಸೊಲೆನ್ ಅಜಕಲಗ್ ಈ ಕತ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು.

ಕಡ್ಪತ್ತಿ

ಸುರ್ಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಬಗ್ಗಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿ ಅರು ಒಂಜೆ ಪುಡೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಕತ್ತಿಲೆದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕತ್ತಿತ ಕಡೆ ಸೇರ್‌ತ್ ಒಂಜಿಡ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕತ್ತಿ ಒಂತೆ ದುನ್ನಲಾ ದಪ್ಪಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಸ ಕಡ್ಪುನ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಅಜಮಾರ ತುಂಡುದ ಮಿತ್ತ್ ಈ ಕತ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ಮಾಸ ಕಡ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಅಜಪುನಗಅ ರಡ್ಡ್ ಫೀಟ್ದ ಇಜಿನ್‌ದ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ತುಂಡುನು ದೀವೊಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಮಾಸ ಕಡ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]