ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. 'ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ' ಕತ್ತಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿದೊ. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪುನಲೆಕ ಉಪ್ಪುನವು. ಈ ಕತ್ತಿ ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಅತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿ. ಉಂದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಂಜೆನಕುಲು ಸೊಂಟೊಡು ಕುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕತ್ತಿಡ್ ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆಗ್ ಗಲಸೊಲಿ, ಅಂಡ ಈ ಕತ್ತಿನ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಒಯಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಗಲಸಂದೆ ಸೊಂಟೊಡು ಕುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಮದಿಮಾಲೆನ ಕೈಟ್ ಲಾ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಕತ್ತಿದ ಸುರ್ಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. ಕತ್ತಿದ ಅರು ಒಂಜೆ ಪುಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬಾಕಿ ಕತ್ತಿಲೆರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕತ್ತಿತ ಕಡೆಲಾ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊಂಟೊಗು ಕುತ್ತೊನಿಯೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಟ, ಆಯಿತ್ತ ಸುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆಲೆನ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಂಞತ್ತಿ ಒಂಜಿಡ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿ ಅರ್ದ ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪು. ಈ ಕತ್ತಿ ಒಂತೆ ಹಗುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ತೆಲುಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪತೊನುನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು.

  • ಕೆಲವು ಕತ್ತಿಲೆಗ್ ಉದೆಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು
  • ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನಕುಲೆನ ಕೈತಲ್ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿನ್ ದೀದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಕರ್ಬದ ವಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ.
ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]