ಪೊಲಿಮಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೊಲಿಮಣೆ

ಮಣ್ಣ್‌ತ ನೆಲನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಬೊಡತ್ ಮರತ್ತ್ ಮಾಂತಿನವು. ಉಂಡು ಮುಟ್ಟಿತ್ ಮಲ್ಲವು.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ V ಅಕಾರ ಇತ್ತ್‌ತ್ Vತಾ ಬಾಯಿತವುಲು ಪಾತೊನುನ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತೂಯರ ಬ್ಯಾಟ್‌ತಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎದುರು ತೆಲ್ಪು, ಕಡೆ ದಪ್ಪೊ, ಕೈತಲ್ಪ ಎತ್ತರೊ.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಲ್ಲನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಪಿಯರ. ಪಜಿ ಜಾಲ್, ಗೋಡೆ, ನೆಲ ಹಾಕ್ಯರ ಗಳಸುವೆರ್. ಪೊಲಿಮಾಣೆಡ್ ಹಾಕುವೆರ್, ಮುಟ್ಟಿಡ್ ಗುದ್ದುವೆರ್.

ಪಿದಾಯಿಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಟ್ಟಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.