ತೊಡಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತೊಡಂಕ್ ಪಂಡ ಉದ್ದದ ಕೋಲು ನೆಕ್ಕ್ ದೋಂಟಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಿಮೆಕೋಲು, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಉದ್ದದ ಮರತ್ತ ಕೋಲುಗು ತೊಡಂಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅಲುಮೀನಿಯಂದ ತೊಡಂಕ್ ಲಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.

== ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತುಲು==[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಮೆಕೋಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ, ಲೆಂಕಿರಿ ಪಂಡ ಬೆದುರುದ ಸಪುರ ಜಾತಿದ ದೈ. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್ ದ ಸಪೂರ ಕೋಲು, ನೆಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಂಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ

==ಬಳಕೆ==[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಕ್ಕು, ಗೋಂಕು, ತಾರಾಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಪಿ ದೋಂಟಿಗ್ ಪರ್ತೆದ ಕತ್ತಿಲಾ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಉಂದೇ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದೆನ್ ಓಡ ಒಚ್ಚೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ. ನೆಕ್ಕ್ ಜಲ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ್ನಞ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೊಡಂಕ್&oldid=116180"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು