ತೊಡಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತೊಡಂಕ್ ಪಂಡ ಉದ್ದದ ಕೋಲು ನೆಕ್ಕ್ ದೋಂಟಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಿಮೆಕೋಲು, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಉದ್ದದ ಮರತ್ತ ಕೋಲುಗು ತೊಡಂಕ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಲುಮೀನಿಯಂದ ತೊಡಂಕ್ ಲಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಮೆಕೋಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ, ಲೆಂಕಿರಿ ಪಂಡ ಬೆದುರುದ ಸಪುರ ಜಾತಿದ ದೈ. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್‌ದ ಸಪೂರ ಕೋಲು, ನೆಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಂಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ

ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಕ್ಕು, ಗೋಂಕು, ತಾರಾಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಪಿ ದೋಂಟಿಗ್ ಪರ್ತೆದ ಕತ್ತಿಲಾ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಉಂದೇ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದೆನ್ ಓಡ ಒಚ್ಚೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಜಲ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದೋಂಟಿಡ್ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ, ಅಯಿಕ್ ಬಲೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ್ ಕಳ್ಳಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೊಡಂಕ್&oldid=126504"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು