ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೆಂದ್ರ ಮಂಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೀಯೆರೆ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನವು ಬೆಂದ್ರ್ ದ ಮಂಡೆ. ಉಂದೆನ್ ಇಲ್ಲ್ ದ ಉಲಯಿ ದೀಪುಜೆರ್. ಉಂದೆನ್ ದೀಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಬೆಂದ್ರ್ ದ ಕೊಟ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಆದಾರೊಡು ಬೆಂದ್ರ್ ದ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಯ ಅಪುಂಡು. ಬೆಂದ್ರ್ ಗ್ ಸೂ ಪಾಡ್‍ನಗ ತೆಪ್ಪು, ತಿಪ್ಪಿ, ಕನಕ್ಕ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಮಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಅಡಂಲಾ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]