ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲ್

ಓವ್ವೆ ಇಂಜಿ ವಸ್ತ್‌ನ್ ಅರೆಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರೆಪುನ ಕಲ್ಲ್. ಉಂದೆನ್ ಕಡೆಪಲ್, ಕಡಪೆಲ್, ಕಡೆಪ್ಪಲ್,ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅರೆಪುನ ಕಜ್ಜೊಗ್ ಕಡೆಪುನು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಲ್ಲ, ನಡುಟ್ಟು ಗುರಿ ಇತ್ತುನ ಅರ್ದೊ ತಿಂಗೊಲ್ತ ದೆವೆರೆನಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲ್. ಕುಡೊಂಜಿ ಅ ಗುರಿಟ್ ಸರಿ ಉಂತುನ ಕೆತ್ತಿತ ರೂಪ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲ್ ನೆನ್ನ್ ಕಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್.

  • ಕಜಿಪುತ್ತ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆಯರ
  • ಅಡ್ಯೆತ ಬಂದ ಕಡೆವರ
  • ಮರ್ದ್ ಕಡೆಯರ
  • ಮದ್ರೆಂಗಿ ಕಡೆಯರ
ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್

ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಕಡೆಪಲ್ಲ್.

ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ಕಡೆದೇ ಗೊಂತು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]