ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುಂಞತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕುಂಞತ್ತಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. 'ಕುಂಞತ್ತಿ' ಕತ್ತಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿದೊ. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪುನಲೆಕ ಉಪ್ಪುನವು. ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಪಂತಿ ಪೆರೆಪುನ ಕತ್ತಿ. ಎಲ್ಯ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್, ಮಡಲ್, ಮಾಸ, ಕೋರಿದ ಮಾಸೊಲೆನ್ ಈ ಕತ್ತಿಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಕತ್ತಿ
ಕುಂಞತ್ತಿ

ಕತ್ತಿದ ಸುರ್ಪೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. ಕತ್ತಿದ ಅರು ಒಂಜೆ ಪುಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಕತ್ತಿಲೆದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕತ್ತಿತ ಕಡೆಲಾ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಂಞತ್ತಿ ಒಂಜಿಡ್ಡ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕತ್ತಿ ಒಂತೆ ಹಗುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ತೆಲುಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಅಜಪುನಗ ರಡ್ಡ್ ಫೀಟ್‍ದ ಇಜಿನ್‌ದ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ತುಂಡುನು ದೀವೊಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಮಾಸ ಕಡ್ಪುವೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]