ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೊಂಗೊಟ್ಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೊಂಗುಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ಗರ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬೊದ ಸಾದನೊ. ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೊರುಂಡ ಕೊಂಗುಟ್ಟು ಗರ್ತ್‌ಪುನವು. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ಗಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆನ್ ಗರ್ಪೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಕೊಂಗುಟ್ಟುನು ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆದಕುಲು ಕರ್ಬೊದ ದಪ್ಪದ ತಗಡ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಕಡೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಂಪೆನಿರ್ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್‌ನ ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಗರ್ಪೆರೆ
  2. ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ/ತಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ
  3. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ನೆಲ ಪಿರೆಸುನು
  4. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪಾವುನು
  5. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ಪೊಯ್ಯ ಗೋರುನು
  6. ಕೊಂಗುಟ್ಟು ನೆಲ ಕೊಚ್ಚುಡು
  7. ಕೊಂಗುಟ್ಟುಡು ನೆಲ ಒಕ್ಕುನು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.