ಗಾಳ ಕುರ್ವೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗಾಳ ಕುರ್ವೆ ಪಂಡ ಕಾಡ್‌ದ ಬೂರುಡು ಮುಡೆದ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ.

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ಕಾಡ್‌ದ ಬೂರುಡು ಮುಡೆದ್ ಮಲ್ತ್‌ದುಪ್ಪುವೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಲ್ಲ ತಪಲೆದ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲ್ದಿಗ್ ಕೈ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಉಂದೆನ್ ಪತೊನಿಯೆರೆ ಬೂರುದ ದಪ್ಪದ ಕೈ ಮಲ್ತ್‌ದುಪ್ಪುವೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.