ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗೋಂಕು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗೋಂಕುದ ಮರ
ಗೋಂಕು

ಗೋಂಕು ಬೀಜದ ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಪರ್ಂದ್. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ cashew fruit ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ [೧] ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲುದಪಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಆಪುಂಡು. ಬೀಜದ ಮರಟ್ ಸುರುಕ್ ಪೂ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಆದ್ ಪರ್ಂದ್ ಆಪುಂಡು

ಗೋಕ್‍ದ ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಕ್ ರಡ್ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ ಬಣ್ಣೊಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರುಂದುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪರ್ಂದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಆಯಿತ ಬಣ್ಣೊ ಕೆಂಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಂಜಲಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಗೋಕುಡ್ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಗಟ್ಟಿ, ಜ್ಯೂಸ್,ಸಿರ್ಕ, ಗಂಗಸರತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗೋವಾಡ್ ಗೋವಪೆನ್ನಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನವು. ಗೋಕುದ ಗಂಗಸರ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಂಕುದ ಬೀಜೊಗು ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.
  • ಐತ ಬೀಜ ಲತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಐತ ಓಡು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೀಜೊನು ಪಾಯಸೊಗು, ತರಕಾರಿದ ಕಜಿಪು ಆಜಾನಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನುಂಗೆಲ್ ಬೀಜೊ ಮಸ್ತ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ಗೋಂಕುದ ನುಂಗೆಲ್ ಬೀಜೊನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾಯಾದ್ ಓಡು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಐತ್ ಉಲಯಿದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಳಕೆಗ್ ಊರಿಡೀ ಪೋಪುಂಡು, ವಿದೇಶೋಗುಲಾ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ್‌‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೋಂಕುದ ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಗೋಂಕುದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿದಕುಲು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕುವೆರ್. ಐತ ಇರೆನ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‍ಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರತ್ತ ಬುಲೆದಿ ಗೆಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ದ್ ಕುಡರಿ, ಕತ್ತಿಲೆಗ್ ಕಡೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಮರೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ಮಾಯಣೊನು ಅಂಟ್‌ಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗೋಕುದ ಗಂಗಸರ ಮನ್ಪುನ ಬಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಕುನ್ ಕುರಿಯದ್ ನವಸಾಗರ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕುರಿ ಪಾವೊಡು ಒಂತೆ ದಿನ ಆಯ್ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ನ್ ಮೈತ್ದ್ ತೊಂದುರುಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಆವಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ತೊಂದುರುನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ದೀದ್ ಕುರಿಪಾಯ್ನ ಗೋಕುನ್ ತೊಂದುರುಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಅಟ್ಟಿ ದೀದ್ ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ತೋಪ್ ದೀದ್ ತೋಪುದ ಮಿತ್ತ್ ತೊಂದುರ್ದ ಮುಚ್ಚೆಲ್ ಮರಂಕನೆ ದೀದ್ ಅಯ್ತ ನೀರ್ನ್ ಪಾರ್ದ್ ಸುತ್ತ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊಡು ತೊಂದುರ್ದ ಮೂಚ್ಚೆಲ್ದ ನೀರ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ಗುಚ್ಚೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ನ್ ಬೇತ ಪಾಡೊಡು ಇಂಚೆನೆ ಐನ್ ಸಲ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೆನ್ ಜಾವದ್ ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ಬುಡ್ಪೆರ್ ಗೋಂಕುಗು ಕನ್ನಡೊಡು ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಪನ್ಪೆರ್- ಗೋಂಕು ತಿನ್ಯರೆ, ಪಾನಕ ಮಲ್ಪರೆ, ಗಂಗಸರ ಮಲ್ಪರೆ, ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ, ಪಂಜಿಲೆಗ್ ತಿನಯರೆ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಬೋಜೊ ಬಾರಿ ರುಚಿ, ಅವೆನ್ ಲತ್ತ್ ಡ್ ಆಜಾವೆರ್, ಪರಮಣ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಾಡುವೆರ್, ಬುಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ನೆಯಿಟ್ ಕೈತ್ ದ್ ಪರಮಣೊಗು ಪಾಡುವೆರ್. ಬೀಜೊನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕೊಡು ಪಾಡ್ದ್ ತಿಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬಿಲೆ. ಗೋಂಕುದ ಬೀಜದ ಬೇರ ಇತ್ತೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕಂಪೆನಿಲಾ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಕೊರಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗೋಂಕುತಾ ವಿದೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಉಳ್ಳಲಾ ಒಂಜಿ
  • ಉಳ್ಳಲಾ ರಡ್ಡು
  • ಉಳ್ಳಲಾ ಮೂಜಿ
  • ಉಳ್ಳಲಾ ನಾಲ‍್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://www.google.co.in/search?q=cashew+fruits&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=OW1UVJ3_EqvV8gewm4DACg
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೋಂಕು&oldid=172827"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು