ಗಜಲಿಂಬೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಲಿಂಬೆಪುಳಿಟ್ಟೇ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದೆಕ್ಕ್ ಗಜಲಿಂಬೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಉಂದು ಮುಸುಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆದ ಮರ ಮಿತ್ತ್ ಬುಲೆಂಡ ಗಜಲಿಂಬೆ ಅಡ್ಡೊಗು ಬುಲೆದ್ ನೆಲಟ್ಟೇ ಅಟಾರ ಆದ್ ಬುಲೆವುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಜಲಿಂಬೆ ಲಿಂಬೆಪುಳಿತ್ತಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ರಸ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ. ದಾಯೆಪಂಡ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಬಾರಿ ದಪ್ಪ. ಉಂದು ಉಪ್ಪಡ್ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಲಿಂಬೆನ್ ಒಂತೆ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಚೌಲಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಬೆಯ್ಪಾದ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ನುಂಗಾದ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್.

ದೈ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆತ್ತ ದೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಉಂದು ನೆಲಟ್ಟ್ ಪರಡೊಂದು ಬುಲೆವುನೆಡ್ದ್ ಗಿಡತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್ ನೆಲಕ್ಕ್‌ ತಾಗ್‌ದ್‌ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇರ್ ಬೈದಿನ ಗೆಲ್ಲ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ನೆಡ್ಂಡ ದೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಿಂಬೆಪುಲಿ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]