ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಪೂ

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೀ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ ಇಪ್ಪುನ ಪರ್‍ಂದ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ pineapple (Ananas comosus)

ರೂಪೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂವೆರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಯಿ. ಅಕರೋಡು ವಂತೆ ಉದ್ದ ಅಥ್ ಉರ್ಡೆ ಅತಿಪ್ಪಿನ ಪರುಂದು, ಸುತ್ತಲೋ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತುತು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಇಫ್ಫುನ ಉಂದೆತ್ತ ಮಯ ಪರ್‍ಂದಾನಗ ಆಪಿನ ಮಂಜೊಲು,ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಾಯಿಡು ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು,

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರೀ ಬಳೆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದ್ ಪರ್‍ಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವುದ ಬಾರೀ ಸೀಪೆ ಇಪ್ಪುಬ.ಕಾಯಿನ್ ಕೊಯ್ದ್ ಪಚ್ಚೊಡಿ ಮಲ್ಪುಬೆರ್‍,ಬೈಪಾದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಬೆರ್‍.ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್‌ದ ಸಭೆಕ್ಕ್ ಪರೆಮಗಿಪಿಲಕ್ಕಯಿ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಸೊತ್ತು ಆತ್ಂಡ್.ಐತ್ತ ಪಚ್ಚೊಡಿನ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆಡಪ್ಪ ಬಿರಸಾದ್ ಮಲ್ತ್ ಇರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಐತ್ತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ.ಈ ಸೀಸನ್‌ಡ್ ಮದಿಮೆ ಮೈಸಿರಿತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಪರೆಮಗಿಪಿಲಕ್ಕೈ ದಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ.

ಮೂರುನಾ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ಮೂರುನ ಕ್ರಮೊಲ ಉಂಡು.ನಿದ್‌ಪ ದೀಪದ್ ಉಂದೆತ್ತ ದಪ್ಪ ಸೂಲಿನ್ ಕೆತ್ತೊಡು.ಸೂಲಿ ಕೆತ್ತ್‌ನಗ ಉರುಂಟುರುಂಟು ಕನ್ಣ ತೋಜುಂಡು.ಈ ಕಣ್ನ ಮತ್ರ ಸರೀ ಮಾಜುನಾತ್ ಕೆತ್ತೊಡು.ಐಟ್ಟ್ ಸೂಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು,ಅವು ಪೋವೊಡು.ಪೋಯಿಜಿಂದಾಂಡ ತಿಂದಿಬೊಕ್ಕ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬುಂಡು. ನಿದ್ಪ ದೀದ್ ಸೂಲಿ ಕೆತ್ತಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ದೀದ್ ಉರುಂಟುರುಂಟುಗು ಮೂರೊಡು.ಹಲ್ಲಿಡ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕುಡ ಅಡ್ಡ ಮೂರುದು ಸೆಡ್ ಮಲ್ಪುಬೆರ್‍.

ಎದುರು ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ದೈ ದೈತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಯಿ,ಕಾಯಿದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ದೈ ಯಾನೆ ಏರ್‍?"

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]