ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ
ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ಪೂ
ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ತೋಟೊ

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರೀ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ ಉಪ್ಪುನ ಪರ್ಂದ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಅನನಾಸು ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್‍ pineapple (Ananas comosus) ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ರೂಪೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂವೆರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಯಿ. ಅಕರೋಡು ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಅದ್ ಉರ್ಡೆ ಅದ್‍ ಉಪ್ಪುನ ಪರ್ಂದ್, ಸುತ್ತಲ ಮುಳ್ಳುದ ಲೆಕೊ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಇಫ್ಫುನ ಉಂದೆತ್ತ ರೂಪೊ ಪರ್ಂದ್ ಆನಗ ಆಪಿನ ಮಂಜೊಲು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಾಯಿಡು ಪಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರೀ ಬುಳೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದ್ ಪರ್ಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವುದ ಸರ್ತಿ ಬಾರೀ ಸೀಪೆ ಇಪ್ಪುವ. ಕಾಯಿನ್ ಕೊಯ್ದ್ ಪಚ್ಚೊಡಿ ಮಲ್ಪುಬೆರ್‌, ಬೈಪಾದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಬೆರ್‌. ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್‌ದ ಸಭೆಕ್ಕ್ ಪರೆಂಗಿಪಿಲಕ್ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಸೊತ್ತು ಆತ್ಂಡ್. ಐತ್ತ ಪಚ್ಚೊಡಿನ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆಡಪ್ಪ ಬಿರಸಾದ್ ಮಲ್ತ್ ಇರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಐತ್ತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ಡ್ ಮದಿಮೆ ಮೈಸಿರಿತ್ತ ಅಡಿಗೆದ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಪರೆಮಗಿಪಿಲಕ್ಕೈ ದಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಸರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಉಂದೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ರಸೊಟ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರೊಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೋಷಕಾಂಶೊಲು ಉಂಡು.

  • ಪರೆಂಗಿ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲು ಉಂಡು.

ಮೂರುನಾ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ಮೂರುನ ಕ್ರಮೊಲ ಉಂಡು. ನಿದ್‌ಪ ದೀಪದ್ ಉಂದೆತ್ತ ದಪ್ಪ ಸೂಲಿನ್ ಕೆತ್ತೊಡು. ಸೂಲಿ ಕೆತ್ತ್‌ನಗ ಉರುಂಟುರುಂಟು ಕನ್ಣ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣ್ ಮಾತ್ರ ಸರೀ ಮಾಜುನಾತ್ ಕೆತ್ತೊಡು. ಐಟ್ಟ್ ಸೂಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅವು ಪೋವೊಡು. ಪೋಯಿಜಿಂದಾಂಡ ತಿಂದಿಬೊಕ್ಕ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬುಂಡು. ನಿದ್ಪ ದೀದ್ ಸೂಲಿ ಕೆತ್ತಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ದೀದ್ ಉರುಂಟುರುಂಟುಗು ಮೂರೊಡು. ಹಲ್ಲಿಡ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕುಡ ಅಡ್ಡ ಮೂರುದು ಸೆಡ್ ಮಲ್ಪುಬೆರ್‌.

ಎದುರು ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ದೈ ದೈತ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ದೈ ಯಾನೆ ಏರ್‌?"
  2. ಅಡಿಟ್ ದೈ, ಮಿತ್ತ್ ದೈ, ನಡುಟು ಪರ್ಂದ್. ದಾಯ್ತ?

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/pineapple.html