ವರ್ಗೊ:ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಲೇಕನೊಲೆ ಪಟ್ಟಿದ ವರ್ಗೊದ ವರ್ಗೊ.

ಉಪವರ್ಗೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ೩ ಉಪವರ್ಗೊಲೆನ್ ಸೇರಾದ್, ಒಟ್ಟುಗು ೩ ಉಪವರ್ಗೊಲು ಉಂಡು.

"ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೨೮ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೨೮ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.