ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತೊದ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತೊದ
tōtā
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟೊಲು
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3tcx
Glottologtoda1252[೧]

ತೊದ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ, ಅಯಿತ ದಿಂಜ ದ್ವನಿಕುಲು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತೊದ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟೊಲೆಡ್ ವಾಸೊಡಿಪ್ಪುನ ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರೊ ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ತೊದ ಸಮುದಾಯೊದ ಜನೊ ಇಂದೆನ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್. ತೊದ ಬಾಸೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡೊದ ತೊದ-ಕೊತ ಉಪಗುಂಪುಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟೊನ್ಂಡ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ 2003ಡ್ ತೊದ-ಕೊತ ಬಾಸೆನ್ ಒಂಜೇ ಎಗ್ಗೆಂದ್ ಗುಮನೊಡು ದೀಡಂದೆ ಕೊತ ತಮಿಳು-ತೊದ ಬಾಸೆಲೆ ಕೇಂದ್ರೊದ ಸ್ವರೊಲೆನ್ ಹೊಂದಂದಿ ಕಾರಣೊ ಕೊತ ಸುರುಕು ಇಬಜನೆಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ತೊದನ್ ಇಬಜನೆ ಮಲ್ತೆರ್‌ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨][೩]

ಧ್ವನಿಮಾ ವಿವರo

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಗ್ ತೊದತ 16 ಸ್ವರೊಲೆ ಕೊಡುಗೆ. 8 ಹ್ರಸ್ವo ಬುಕ್ಕೊ 8 ದೀರ್ಗೊ ಸ್ವರೊಲು ಉಲ್ಲೊ. ದೀರ್ಗ ಬುಕ್ಕೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ಸ್ವರೊಲೆ ನಡುಟು ಉಚ್ಛಾರಣೆಡ್ ವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ನಾಲಾಯಿದ ಎದ್‌ರ್ ನಾಲಾಯಿದ ನಡು ನಾಲಾಯಿದ ಪಿರವು
ಉರುಂಟು ಅತ್ತಂದಿನ ಉರುಂಟುದ ಉರುಂಟು ಅತ್ತಂದಿನ ಉರುಂಟುದ ಉರುಂಟು ಅತ್ತಂದಿನ ಉರುಂಟುದ
ಉನ್ನತೊ i 〈i, i·) y 〈ü, ü·〉 ɨ 〈ï, ï·〉 u 〈u, u·〉
ನಡು e 〈e) ɵ 〈ö, ö·〉 o 〈o, o·)
ಅವನತೊ æ 〈e·〉 ɑ 〈a, a·〉

ವ್ಯಂಜನೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೊದ ಅಸಾದಾರಣವಾದ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಕ್ಯೆಡ್ ಗರ್ಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಕಂಪಿತೊ ದ್ವನಿಲೆನ್ ಹೊಂದ್ಂಡ್. ಒವ್ವೇ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಗ್ ಅಯಿತ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಜಾಗೆಲು ಮುಕ್ಯೊ. ದ್ವನಿ ಇದ್ಯಾಂತಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕೊಲು ನಿಜವಾದ್ ಗರ್ಸೊಲು, ದ್ವನಿ ಇದ್ಯಾಂತಿನ ಅಂದಾಜ್ ಅತ್ತ್; ಮೂರ್ದನ್ಯೊ ಕಂಪಿತೊಲು ಪ್ರಪಂಚೊದ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯೊ ಆತ್ಂಡ್.

ತೊದಡ್ ದ್ವನಿ ಇದ್ಯಾಂತಿನ ಗರ್ಸೊ ಗೋಷ ದ್ವನಿಲೆನ್ ಮದ್ಯಂತರವಾದ್ ದ್ವನಿಸಬೆರ್. ಒಂಜೇ ರೂಪವಾದ್ ದ್ವನಿಸವುನ ಗರ್ಸೊಲು /ʒ, ʐ, ɣ/, ರಡ್ಡನೆದ ಎಲ್ಯವು, ಅನುನಾಸಿಕೊಲು ಬುಕ್ಕೊ /r̠, ɽr, j/ ಅಕೇರಿ ಸ್ತಾನೊಡು ಅತ್ತಂಡ ದ್ವನಿ ಇದ್ಯಾಂತಿ ವ್ಯಂಜನೊಲೆ ಪಕ್ಕೊಡು ಸೇರೊನ್ಬೊ.

ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರೊ ಕೂಲಿದ ಅಕ್ಷರೊ ಕೂಲಿ-ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರೊ 1 ಕೂಲಿ-ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರೊ 2 ಕೂಲಿ-ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರೊ 3 ಮೂರ್ದನ್ಯೊ ತಾಲವ್ಯೊ ಕಂಟ್ಯೊ
ಅಲ್ಪಪ್ರಾನೊ ಮಹಾ ಅಲ್ಪಪ್ರಾನೊ ಮಹಾ ಅಲ್ಪಪ್ರಾನೊ ಮಹಾ ಅಲ್ಪಪ್ರಾನೊ ಮಹಾ
ಅನುನಾಸಿಕೊ m 〈m) 〈n〉 ɳ 〈ṇ〉
ಸ್ಪರ್ಸೊ ಅಗೋಷೊ p 〈p) 〈t〉 t̪s̪ 〈c〉 t̠ 〈ṯ〉 tʃ 〈č〉 ʈ 〈ṭ〉 k 〈k)
ಗೋಷೊ b 〈b) d̪ 〈d〉 d̪z̪ 〈ɀ〉 d̠ 〈ḏ〉 dʒ 〈j〉 ɖ 〈ḍ〉 ɡ 〈g〉
ಗರ್ಷ ಅಗೋಷೊ f 〈f) θ 〈θ〉 〈s〉 s̠ 〈s̠〉 ʃ 〈š〉 ʂ 〈S〉 x x 〉
ಗೋಷೊ ʒ 〈ž〉 ʐ 〈ẓ〉 ( ɣ ) 〈x〉
ಕಂಪಿತೊ ɬ̪ 〈ɬ〉 ɭ̊˔ 〈ꞎ〉
ಅಂದಾಜ್ 〈l〉 ɭ 〈ḷ〉 j 〈y) w 〈w)
ಕಂಪನೊ /r̘/ 〈r) /r̘ʲ/ 〈ಶ್ರೀ /r̠/ 〈ṟ〉 /r̠ʲ/ 〈ṟy〉 ɽr 〈ṛ〉 /ɽ͢rʲ/ 〈ಶ್ರೀ

ಈ ಮಾಂತ ವ್ಯಂಜನೊಲು ಪದೊ - ಮದ್ಯಮೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪದೊ - ಅಂತಿಮೊ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲಾ, ನಿರ್ಬಂದಿತೊ ಸೆಟ್ ಮಾಂತ್ರೊ ಪದೊ ಸುರೂಟು ಪುಟ್ಟೊಂಡು. ಉಂದು /p, t̪, k, f, s̪, m, n̠, r̘, l̪, j, w/ ಮಿತ್ತ್‌ದ ವಿವರಣೆದಂಚ.

ಬೇತೆ ಕೂಲಿ ಸಕಾಯೊದ ವ್ಯಂಜನೊಲೆಡ್ದ್ ಬಿನ್ನೊವಾದ್ /θ/ ಕೂಲಿದ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ಂಡ್. ಅಂಚನೇ, /f/ ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಬೇತೆ ತುಟಿದ ಅಕ್ಷರೊಲು ಕೂಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ತುಟಿದ ಸಹಾಯೊಡು ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ತೊದ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. Krishnamurti, Bhadriraju (16 January 2003). "The Dravidian Languages" (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Cambridge University Press.
  3. Krishnamurti, Bhadriraju (2003). The Dravidian languages (1. publ ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77111-5.. {{cite book}}: Check |isbn= value: invalid character (help)