ಒಡಿಯಾ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಒರಿಯಾ ಒಂದು ಭಾರತೊದ ಬಾಸೆ.ಒಡಿಶಾ (ದುಂಬುದ ಒರಿಸ್ಸಾ) ರಾಜ್ಯೊದ ಅಧಿಕೃತ ಬಾಸೆ. ಉಂದು ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬೊಗ್ ಸೇರ್ದ್, ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಶಾಕೆಡುಂಡು.

ಒರಿಯ ಬಾಸೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೊದ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಸೆ. ಭಾರತೊದ ಸಂವಿಧಾನೊಡ್ದ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ 22 ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಆರ್ಯಭಾಷಾ ಪರಿವಾರೊದ ಮುಕ್ಯೊ ಬಾಸೆಲಡ್ ಒಂಜಾದಿತ್ತದ್ ಮಾಗಧ ಅಪಭ್ರಂಶೊಡ್ದ್ ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತ್ಬಂಗಾಳಿ, ಅಸ್ಸಾಮೀ ಬಾಸೆಲೊಟ್ಟುಗೆ ನಿಕಟೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಪಡೆತ್ಂಡ್. 32 ಸಾರೊ ಚದರ ಮೈಲ್ ಪ್ರದೇಸೊನು ಹೊಂದ್‍ದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಶೇ. 81.4 ದಾತ್ (2002) ಜನೊ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್. ಭಾರತೊದ ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿದ ತೀರೊಡು ಪ್ರಚಾರೊಡಿಪ್ಪು ಈ ಬಾಸೆ ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿಡ್ ಬಂಗಾಳಿ, ವಾಯವ್ಯಡ್ ಬಿಹಾರ, ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ತೆಲುಗು ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ನೈಋತ್ಯಡ್ ಮರಾಠಿದ ಹಾಲ್ವಿ ಬುಕ್ಕೊ ಭತ್ರಿ ಉಪಬಾಸೆಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪುರ್ವೀ ಹಿಂದಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡಿ ಉಪಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ಆವರಿಸದುಂಡು.

ಬಾಸೆದ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಬಾಸೆಡ್ ಕ್ಯಾನರೀಸ್ಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಾಸೆದ ನಿಜಾಯಿನ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡೊದಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಬಾಸೆಡ್ ಒರಿಯಾಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾಸೆದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರ್ ಒಡಿಯಾ. ಸಬ್ದೊಲು ಪುಟ್ಟುನೆನ್ ತೂಂಡ ಒರಿಸ್ಸ ಶಬ್ದೊದ ಒರಿಸು ಪನ್ಪುನ (ಒಕ್ಕಲಿಗ, ರೈತ) ಶಬ್ದೊಡ್ದು ಒಡಿಯ ಜನೊ ಪನ್ಪುನ ಸಬ್ದೊ ಓಢ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಸ್ಸದ ಪಿರಾಕ್‌ದ ನಿವಾಸಿಲೆ ಪುದರ್‍ಡ್‌ಲಾ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್ ಊಹಿಸವೊಲಿ. ಇತ್ತೆಲಾ ಏತೋ ಜನೊ ಈ ಸಬ್ದೊಲೆನ್ ಉರಿಯಂದ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಉಚ್ಚರಿಸಬೆರ್. ಕರಿನ ಸತಮಾನೊದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗ್ ಸೇರ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ ಒರಿಯ ಸಬ್ದೊನು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾರೊ ಅವೇ ಪುದರ್ ಬಳಕೆಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡು.


ವರ್ಗ:ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ವರ್ಗ:ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ವರ್ಗ:ಇಂಡಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು ವರ್ಗ:ಒರಿಸ್ಸಾ