ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಮಾತಾಪುರಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
KRNB lects
KRDS lects, Kamatapuri, Kamta
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ
ಪ್ರದೇಸೊಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಸ್ಸಾಂ, ಈಶಾನ್ಯ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆಗ್ನೇಯ ನೇಪಾಳ
ಉಪಬಾಸೆರಾಜಬಾನ್ಸಿ, ಕಮ್ತಾಪುರಿ, ರಂಗಪುರಿ, ದೇಶಿ, ಸುರ್ಜಾಪುರಿ, ಧೇಕ್ರಿ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3
Glottologkamt1242[೧]

ಕೆಆರ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಲೆಕ್‌ಟ್ಸ್ (ಅತ್ತಂಡ ಕಮ್ತಾಪುರಿ, ರಾಜಬಾನ್ಶಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಲೆಕ್‌ಟ್ಸ್ - ಲೆಕ್ಟ್‌ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಬಾಸೆದ ಉಪಬಾಸೆಲು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಬೇದೊಲು) ಆದುನಿಕ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲೆ ಸಮೂಹೊ ಆತ್ಂಡ್, ಅಯಿತ ಮೂಲ-ಕಮಾತಾ ಬಾಸೆದ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ವಂಸೊ. 1250ಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕಮಾತಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜದಾನಿ ಕಮಾತಾಪುರೊದ ಸುತ್ತಲ ಮೂಲ-ಕಾಮರೂಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಕೆಯಾದ್ ಮೂಲ-ಕಮಾತಾ ಬಾಸೆ ಬೇತೆ ಆಯೆರ ಸುರುವಾಂಡ್. ಆಂಡ ಪೂರ್ವೊ ಶಾಕೆದ ಮೂಲ-ಅಸ್ಸಾಮಿಯಾದ್ ಬುಲೆಂಡ್. 16ನೇ ಶತಮಾನಡ್ದ್ ಮೂಲ-ಕಮಾತಾ ಸಮುದಾಯೊ ವಿಬಾಗಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಪೊಸ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟದ್ ಪಾಡ್ಂಡ್. ಪೊಸ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲು ಪಂಡ: ಕಮ್ತಾ ( ಅಸ್ಸಾಂ ಬುಕ್ಕೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ರಂಗಪುರಿ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ರಾಜಬಾನ್ಶಿ (ನೇಪಾಳ) ಬುಕ್ಕೊ ಸುರ್ಜಾಪುರಿ (ಬಿಹಾರ).

ನಕ್ಷೆಡ್ ತೋಜಾಯಿನಂಚ ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ್ ಅಸಮಾನವಾದ್ ಪಟ್ಟ್‌ದ್ಂಡ್.[೨]
ಮೂಡಾಯಿ ಮಗಧನ್ ಬಾಸೆಲೆ ಮೂಲ ಬಾಸೆಲು. ಕಾಮರೂಪ ಪ್ರಾಕೃತೊ ಪ್ರೋಟೋ-ಕಾಮರೂಪಗ್ ಅನುರೂಪವಾತ್ಂಡ್, ಈಡೆಮುಟ್ಟ ಪೆರ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಮೂಲ-ಬಾಸೆ ಯಾಪು ಪ್ರೋಟೋ-ಕಾಮಟಾ ವಿಸೇಸೊ ಲಕ್ಷಣೊನು ನಾಡಿಯರ ಸುರುಮಲ್ತ್ಂಡ್, ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕ್ರಿ.ಶ. 1250ಡ್ದ್ ಪಿರವುಗು ಅನುರೂಪವಾತ್ಂಡ್.

ಈ ಪೊಸ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಮೂರು ಗುಂಪಾದ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸವೊಲಿ: ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಮದ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮೂಡಾಯಿ. ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕೊ ನೇಪಾಳಿ ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ 19ನೇ ಬುಕ್ಕೊ 20ನೇ ಶತಮಾನೊಲೆಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಚಾರೊ ಮಾಲ್ತಿನ ಕೆಆರ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ್‌ಜಿ. ಇಂದೆತ ಪರಿಣಾಮೊ, ಕೆಆರ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಲೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಬೇದೊಲೆಗ್ ದೇಶೀಯವಾದ್ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅವೆಡ್ದ್ ದ್ವನಿಸಾಸ್ತ್ರೊ ಬುಕ್ಕೊ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನೊದ ಲಕ್ಷಣೊಲೆನ್ ಪಡೆವೊಂಡ್.

ಎಂಚಿನವೇ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಕೆಆರ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಲೆಕ್ಟ್‌ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಾನದಂಡೊಲು ತೋಂಜುಡು: ನೇಪಾಳೊಡು ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ್ ಗುಮನೊ ದೀಡ್ದ್ ಕೇಂದ್ರ ಝಾಪಾ ವಿದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಡೆಕಾಯಿ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಬಂಗಾಳ ಬುಕ್ಕೊ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ್ ಗುಮನೊ ದೀಡ್ದ್ ಮೂಡಾಯಿದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ವಿದೊ.

ಮೂಲ ಕಮ್ತಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮರೂಪ ನಗರ (ಬಡೆಕಾಯಿ ಗುವಾಹಟಿ)ದ ಆಡಳಿತಗಾರ್ತಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ಕಾಮರೂಪ ತನ್ನೊ ರಾಜದಾನಿನ್ ಕಮತಾಪುರಕ್ಕ್ ಬದಲ್ತ್‌ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕಮಾತಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊನು ಸ್ತಾಪಸಯಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ್ ಮೂಲ-ಕಮಾತಾದ ಬುಲೆಚಿಲ್ ನೆರೆತ ಬಾಸೆದ ಜತೆಟ್ ಕೊಂಡ್‌ಪೋಂಡ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಬಾಸೆಲೆ ಸಮುದಾಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಸ ಕೆಆರ್‌ಎನ್‌ಬಿ ಲೆಕ್ಟ್‌ಲೆನ್ ಸುರುಕಾದ್ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಡೆಕಾಯಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಈಶಾನ್ಯೊ ಬಿಹಾರ ಬುಕ್ಕೊ ಆಗ್ನೇಯ ನೇಪಾಳೊಡ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "KRNB lects". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  2. (Toulmin 2006, p. 5)
  3. Cite book|url=https://books.google.com/books?id=zc77I8CMgTYC&q=surjapuri+lects&pg=PA508%7Ctitle=The Handbook of Historical Sociolinguistics|last=Hernández-Campoy|first=Juan Manuel|last2=Conde-Silvestre|first2=Juan Camilo|date=2012-02-15|isbn=9781118257265.