ಕುವಿ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುವಿ
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ಜನಾಂಗೊಖೊಂಡ್ಸ್
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್160,000
ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್
 • ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧ್ಯ
  • ಕುಇ
   • ಕುವಿ-ಕುಇ
    • ಕುವಿ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3kxv
Glottologkuvi1243[೧]

ಮಧ್ಯದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನವು ಕುವಿ ಬಾಸೆ. ಇಂದೆತ ಕ್ಷೇತ್ರೊ ಉರಿಯ ಬುಕ್ಕೊ ತೆಲುಗು ಬಾಸೆಲೆ ನಡುಟುಂಡು. 1951ನೆದ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಉಂದು 2,920ಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಸೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿತ ಆತ್ಂಡ್. ತೆಲುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಉರಿಯ ಬಾಸೆಲೆ ದಟ್ಟಪ್ರಬಾವೊ ಇಂದೆತ ಮೇಲ್‍ಡುಂಡು. ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕುವಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕುಇ ಬಾಸೆಲಿ ಬಿನ್ನೊ ಬಾಸೆಲು. ಈ ಬಾಸೆಲೆನ್ ನಿಗಂಟಾದ್ ವಾ ಜನೊ ಗಳಸ್‌ಬೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಸೊ ನಾನಲಾ ಗೊತ್ತಾತ್‌ಜೊ. ಕುಯಿ ಬಾಸೆದಕುಲೇ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನಾಂಗೊಂದ್ ಕೆಲವೆರ್, ಕುವಿದಕುಲೇ ಕುವಿಬಾಸೆ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್ಂದ್ ಕುವಿಂಗದ ಕೆಲವೆರ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊಸ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಲೆ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊಸಂತ್ರೊ ಬಾಸೆಲುಂದು ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಉಂಡು.

ಕುವಿ ಬಾಸೆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ತಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ISO 639-3 : kxv
 • ಪರ್ಯಾಯ ಪೊದರ್ - ಜಟಪು, ಖೊಂದ್, ಖಾಂಡಿ, ಕೊಂಡ್, ಕುವಿ ಕೊಂಡ್, ಕುವಿಂಗ, ಕುವಿ
 • ಜನಸಂಕ್ಯೆ - 158,000 (2001 ರ ಜನಗಣತಿ).
 • ಜಾಗೆ - ಒಡಿಶಾ, ಕೊರಾಪುಟ್, ಕಾಳಹಂಡಿ, ಗಂಜಾಂ ಬುಕ್ಕೊ ಫುಲ್ಬಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಲು; ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯನಗರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಲು.
 • ಭಾಷೆ ನಕ್ಷೆಲು - ಭಾರತ, ನಕ್ಷೆ 7
 • ಬಾಸೆದ ಸ್ತಿತಿ - 5 (ಅಬಿವೃದ್ಧಿ)
 • ವರ್ಗೀಕರಣೊ - ದ್ರಾವಿಡ, ದಕ್ಷಿಣ-ಕೇಂದ್ರ, ಗೊಂಡಿ-ಕುಯಿ, ಕೊಂಡ-ಕುಯಿ, ಮಂಡಾ-ಕುಯಿ, ಕುಯಿ-ಕುವಿ
 • ಡಯಲೆಕ್ಟ್ - ಡೊಂಗ್ರಿಯಾ ಕೊಂಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ರಾಯಗಡಾ.
 • ಬಾಸೆದ ಬಳಕೆ - ಡೊಂಗ್ರಿಯಾ ಬುಕ್ಕೊ ಕುವಿ ಉಪಗುಂಪುಲು ಕುವಿನ್ ಎಲ್ 1 ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾತೆರ್‌ಬೆರ್.
 • ಬಾಸೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ - ಎಲ್ 2ಡ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ: 34% -42% ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯನಗರಂ, ಶ್ರೀಕಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (2001 ಜನಗಣತಿ). ನಿಘಂಟು. ವ್ಯಾಕರಣ. ಎನ್ಟಿ: 1987.
 • ಬಾಸೆದ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು - ಕುವಾ ಬುಕ್ಕೊ ಅಯಿತ ಬಗೆಟ್ OLAC ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು
 • ಬರವು - ಓರಿಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ [ಒರಿಯಾ].
 • ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು - ಕೊಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡೊ. ಕುಯಿ[kxu] ಬುಕ್ಕೊ ಕೊಯಿ(ಕೋಯಾ) ಬಿನ್ನೊ ಬಾಸೆಲು.

ಬಾಸೆಲೆ ಅದ್ಯಯನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎ.ಜಿ.ಫಿಟ್ಜ್‌ಗ್ ರಾಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಎಫ್. ವಿ. ಪಿ. ಸ್ಚುಲಝಿ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಅದ್ಯಯನವೊಂಜೆಡ್ ಅಕುಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅರಕುಡ್ ಕುವಿ ಬಾಸಿಗೆರೆನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿಯರ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಪರ್. ಅಕುಲು ಮಾಹಿತಿದ ಸುಂಕರಮೆಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮೊಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಕುಲು ಕುಯಿದ ಕುಟ್ಟಿಯಾ ಉಪಬಾಸೆನ್ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪೆರ್ ಗುದರಿಗ್ ಪೋಯೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕುವಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನ್ ತೂವೊಂಡೆರ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರೊದಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಬಾವೊ ಆತ್ಂಡ್ಂದ್ ಪತ್ತೆಯಾತ್ಂಡ್. ಕುವಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನ್ ಪಾರ ಕಂಧ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ವಿವರಿಸದೆ. ಅಯಿಡ್ದಾರ ಕೆಲವು ಉಪಬಾಸೆಲು ಪಿ ಮೂಲಕೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತ್ಂಡ್, ಆಂಡ ಅರಾಕುಡ್ ಅದ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಉಪಬಾಸೆನ್ ಸ್ ಸೂಚಿಸದೆರ್. ತಿರ್ತ ಸ್ವರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ವ್ಯಂಜನೊಲು ಬಾಸೆಗಾದ್ ಅವಶ್ಯಕೊ.[೨]

ಸ್ವರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ ಹ್ರಸ್ವೊ ದೀರ್ಗೊ
a â i î u û e ê o ô

ವ್ಯಂಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g n c j t d n ț ņ p b m y r ŗ l v s h

ಮಾತ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲು ಲಿಂಗ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಕ್ಯೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಲ್ಲೊ. ಏಕವಚನೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಹುವಚನೊಡು ಪುಲ್ಲಿಂಗ-ಪುಲ್ಲಿಂಗೇತರ (ಅತ್ತಂಡ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಬುಕ್ಕೊ ನಪುಂಸಕ) ವರ್ಗೊದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ಉಂಡು. ಮಾತ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಕ್ರಿಯಾಪದೊದ ಮೂಲೊ + ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಯೊ + ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯೊನ್ ಸೇರೊನ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯೊ ವಿರೋದ ಉಂಡು.[೩]

Kuvi English ಕನ್ನಡ
va:ha/ವ: ಹ having come ಬತ್ತ್‌ದೆ
hi:ha/ಹೈ:ಹ having given ಕೊರ್ದಾತ್ಂಡ್
to:sea/ತೊ:ಸೀ having shown ತೋಜಿಪಾದ್‌ನೆ

ಕುವಿ ಬಾಸೆ ಬೂತಕಾಲೊ ರಚನೆ- ಕ್ರಿಯಾಪದೊ ಆಧಾರ + ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಯೊ + ಪಿರವುದ ಪ್ರತ್ಯಯೊ + ವೈಯಕ್ತಿಕೊ ಅಕೇರಿನ್ ಹೊಂದ್ಂಡ್.

Kuvi English ಕನ್ನಡೊ
hi: -?a-t-e?/ಹೈ:-?ಎ-ತ್-ಇ? I did not give ಯಾನ್ ಕೊರ್ತ್‌ಜಿ

ವ್ಯಾಕರಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತಕಾಲೊ [೪][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತಕಾಲೊದ ಉದಾರ್ಮೆ
English Kuvi ಕನ್ನಡೊ
I was nānu mazzee / ಯಾನ್ ಮಾಝೀ ಯಾನ್
You were nīnu mazzi / ಈ ಮಾಝಿ
He was evasi mazzesi / ಎವಸಿ ಮಾಝೆಸಿ ಆರ್
She was ēdi mazze / ಏಡಿ ಮಾಝಿ ಆರ್
We were mambu mazzomi ಮಾಂಬು ಮಾಜೋಮಿ ಎಂಕ್ಲೊ
You were mīmbu mazzeri / ಮಿಂಬು ಮಾಝೆರಿ ಈರ್
They were evari mazzeri / ಎವರಿ ಮಾಝರಿ ಆರ್

ಬೊವಿಷ್ಯತ್‍ಕಾಲೊ [೪][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Past Tense Examples
English Kuvi ಕನ್ನಡೊ
I am nānu mai / ಯಾನ್ ಮಾಯಿ ಯಾನ್
You are nīnu manzi/ ಈ ಮಾನ್ಝಿ
He is evasi mannesi/ಎವಸಿ ಮನ್ನೆಸಿ ಆಯೆ
We are mambu mannomi / ಮಾಂಬು ಮನ್ನೋಮಿ ಎಂಕ್ಲೊ
You are mimbu manzeri/ಮಿಂಬು ಮನ್ಝೇರಿ ಈರ್
They are evari manneri / ಎವರಿ ಮನ್ನೇರಿ ಆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ಕುವಿ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 2. BURROW, T., & BHATTACHARYA, S. (1963). NOTES ON KUVI WITH A SHORT VOCABULARY. Indo-Iranian Journal, 6(3/4), 231-289.
 3. Krishnamurti, B. (2005). M. B. Emeneau, 1904-2005. Journal of the American Oriental Society, 125(4), 481-497.
 4. ೪.೦ ೪.೧ Schulze, F. V. P. (1911). A grammar of the Kuvi language: with copious examples. University of California Libraries. p. 12. ISBN 978-1-333-47162-0 – via Archive.org.