ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗದ ನಕ್ಷೆ

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಪಂಡ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಷೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಲ ದೇಶಲೆಡ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಷೆಲೆನ್ ಸುಮಾರ್ 215 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಕುಲು ಗಲಸುವೆರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಲು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೊಡ್ದ್‍ಲಾ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂ‌ಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭಾವಗ್ ಒಳಗಾದ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ೮೫ ಭಾಷೆಲಾದ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ದೆಟ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಭಾಷೆಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್.

ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಾಯಿದ ಓದುಗ್ ಸಂಪರ್ಕ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]