ಚೋಳನಾಯ್ಕನ್ ಬಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚೋಳನಾfಯ್ಕನ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಸೊಲುಭಾರತ
ಪ್ರದೇಸೊನಿಲಂಬೂರ್ ಕಣಿವೆ, ಮಲಪ್ಪುರಂ, ಕೇರಳ
ಮೂಲ ಬಾಸಿಗೆರ್281
ದ್ರಾವಿಡ
ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-3

en:Category:Language articles with invalid population dates

ಚೋಳನಾಯ್ಕನ್ ಕೇರಳೊದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಲಂಬೂರ್ ಕಣಿವೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್‌ಲೆಡ್ ಚೋಳನಾಯ್ಕನ್ ಸಮುದಾಯೊದ ಜನೊ ಪಾತೆರುನ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆ. [೧] ಅಗ್ಲ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಗುಡ್ಡೆಕಾಡ್‍ದ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಕಾಯೊದಗ್ಲ್. ಕಣಿವೆದ ಸುದೆತ ಕೈತಲ್ದ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಗುಹೆಕ್ಲೆ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಬದ್ಕ್‌ಬೆರ್. ಕೆಲವು ಬಾಸೆದ ತಜ್ಞೆರ್ ಈ ಬಾಸೆನ್ ಬಿನ್ನೊಂದ್ ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ದೆರ್. ಅಗ್ಲೆನ ಬಾಸೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಬುಕ್ಕೊ ಮಲಯಾಳಂ ಮಿಸ್ರೊ ಆತ್ಂಡ್. ಅಗ್ಲೆನ ದಿನೊನಿತ್ಯೊದ ಬದ್ಕ್‌ಡ್ ದುತ್ಯೊತ್ತೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಂಗಾಒರ್ಲು, ಇಲ್ಲ್‌ದ ಸೊತ್ತುಲು, ಉಪಕರಣೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಬೋಂಟೆದ ಆಯುದೊಲೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಅಗ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ತೆನಸ್ ಅರಿ. ಅಗ್ಲ್ ಕಾಡ್ ಬೇರ್‌ಲು, ಗೆಡ್ಡೆಲು, ಬಿತ್ತ್‌ಲು, ಪರ್ಂದ್‍ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಮಾಸೊದ ತೆನಸ್‌ಲೆನ್ಲಾ ಗಳಸವುವೆರ್. ಚೋಳನಾಯ್ಕನ್ ಸಮುದಾಯೊಗು ಕಾಡೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊ. ಮೇವು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬೋಂಟೆ ಉಂದು ಮೂಜಲ ಮಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಲು. ಗಿರಿಜನ ಸಾಕಾರೊ ಸಂಗೊಡು ಎಲ್ಯ ಕಾಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೆನ್ ಕೊರೊನ್ನ ಮೂಲಕೊ ಅಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲು ಅಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕುಂಡು.[೨]

ಚೋಳನಾಯ್ಕನ್‌ ಸಮುದಾಯೊದಗ್ಲ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ೨೦೦ಡ್ದ್ ಕಡಮೆ ಜನೊಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಸಮುದಾಯೊ. ಅಗ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊದ ಜನೊ ಗುಹೆಲೆಡ್, ಕಲ್ಲ್‌ದ ಬಾಂಜಾರ್‌ಲೆಡ್ ವಾಸೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒರಿನಗ್ಲ್ ತತ್ಕಾಲೊದ ಸೊಂತೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನಟ್ ಬದ್ಕ್‌ಬೆರ್. [೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]