ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಂಪುದ ಪಂರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡ ಪರ್ಂದ್. ತಿನ್ನಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ-ಚೀಪೆದ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಹಂಪುಲ್ ಪಂರ್ದ್ , ಕಲ್ಲ್ ಸಂಪಿಗೆ ಪಂರ್ದ್, ಅರ್ಪುದ ಪಂರ್ದ್, ತೊಂಪೆದ ಪಂರ್ದ್, ಸಫಲ ಪಂರ್ದ್, ಅಬ್ಲುಕ ಪಂರ್ದ್, ಚಬುಕು ಪಂರ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಚಾಪೆ ಹಣ್ಣು, ಚಾಪಿ ಹಣ್ಣು, ಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಮುಳ್ಳುಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇಂಚ ಪೂರಾ ಪುದರುಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ವಿಕಂಟಕ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸೋಕುದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊದ ಈ ಪಂರ್ದ್ ನ್ ಸುಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆಲಾ ತಿನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ತಿಂದುಂಡ ಅಯಿತ ರುಚಿ ಎಚ್ಚ ಆಪುಂಡು.

ತೂಯರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆತ್ತ ಮರ ತೂನಗ ಕಾಯೆರ್ದ ಮರಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೋಟದ ಗೊಬ್ಬರಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಜಿಲಾಬು, ಗಂಟುಬೇನೆ, ಗಾಯದ ಬೇನೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪಂರ್ದ್ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಂಡ ಜಿಲಾಬು ಶುರು ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]