ಪುನರ್ಪುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುನರ್ಪುಳಿದ ಮರ

ಪುನರ್ಪುಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುಳಿ. ಈ ಮರ ಸುಮಾರ್ ೧೦-೨೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚೆಲಾ, ರುಚಿಟ್ ಪುಳಿಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಲಿಂಬೆಪುಲಿತ್ತಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂರ್ದ್ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಕೆಂಪು ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದ್ ಐತ ಉಲಯಿ ಇತ್ತಿನ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಚೋಲಿನ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಗೊ ಮಲ್ಲತ್‍ದ್ ನುಂಗೆರೆ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡೊಡು. ನುಂಗುನ ಓಡುನು ನೀರ್‌‍ಡ್ ನನೆತ್ ದೀದ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೀರ್‌ಗ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಳಿಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಶರಬತ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ,ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರೊಲಿ. ಪಿತ್ತೊಗು ಒಂಜನೆ ಮರ್ದ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪಾನಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ
  2. ಒಡುದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದ್ ಪುಳಿ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು.
  3. ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಪುಳಿಕ್ಕಾದ್ ನೆತ್ತ ಇರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ


ಮರ್ದ್‌ಡ್ ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನೆತ್ತ ಪಾನಕೊ ಪಿತ್ತೊಗು ಎಡ್ಡೆ
  • ಪುನರ್ಪುಲಿ ಪರ್ಂದ್‍ದ ರಸ ಶರಬತ್ತ್‌ಗ್, ಪರ್ಂದ್‍ದ ಉನ್ಂಗೆಲ್ ಚೋಲಿ ಸಾರ್‌ಗ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನವು T
  • ಕಾಯಿದ ಪಾನಕ ಪಿತ್ತಹರ; ಉಂದೆತ್ರ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಎಣ್ಣೆ, ಗಾಯ, ವ್ರಣಕುಲೆನ ಗುಣಕಾರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುನರ್ಪುಲಿ - ಚಿತ್ತ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]