ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ

ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪರಂದು, ನೆನ್ ಪಪ್ಪಾಯ, ಗಂಡ್ ಕಾಯಿ ಪಂಡ್ ದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪ್ವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು, ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದ್ ಕಾಯಿಡ್ ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ಡ್ ಮಂಜೊಲ್ ಬಣ್ಣೋಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲಯಿ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪ್ಂಡು.

Papaya flower

ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮರೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಮೂರಿನವು

ಉಂದು ಸುಮಾರ್ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬುಲೆವುಂಡು. ಉಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಅತ್ತ್. ಉಲಾಯಿ ಕಾಂಡ ಟೊಳ್ಳು. ಅಂಚ್ಚಾದ್ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಬುಲೆವರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಆಣ್ ಗಿಡ,ದೈ ಗಿಡ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಉಲ್ಲ. ಆಣ್ ಗಿಡೊಟ್ ಕಾಯಿ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಪೊಣ್ಣ್ ಗಿಡೊಟ್ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಯ್ ಆಪಿನಿ. ಉಂದೊಂಜಿ ದ್ವಿವಾರ್ಶಿಕ ಸಸ್ಯ. ನೆಕ್ಕ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಬೊಕ ಕೆ೦ಪು ಮಣ್ಣುಲ ಆಪು೦ಡ್. ನಡಿನ ದೈಯಿ ಮರ ಆವರೆ ಜಾಸ್ತಿಪ೦ಡ ಪತ್ತ್ ತಿ೦ಗೊಳ್ ಆಂಡಲ ಬೋಡು. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ಬನ್ನೊಡ್ ಕಾಂಡದ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

Papaya of Salem

ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿತ್ತಾ ವಿದಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ
  2. ಬಳ್ಳಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ
Carica papaya kz01

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಆದ್ ಲಾ ಕಜಿಪು ಮಲ್‍ಪುವೆರ್. ಲತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಕರ್ ಗಂಡ್ಕಾಯಿನ್ ಬಸಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಸಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದ್ ಲಾ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಡು ಪಾಡ್ದ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಫ್ರುಟ್ ಸಲಾದ್ ಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಉಂದು ಬಾರಿ ಉಶ್ನವಾಯಿನೇಟಾತ್ರ ಮುಂಗ ಬರ್ಪಾಯಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪದೆಂಗಿದೊಟ್ಟುಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್.
  • ಪರ್ಂದ್ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬರ್ನಾಗ ದೆತ್ತ್ ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್.
  • ನಮ್ಮ 'ಲಿವರ್'ದ ಕೆಲಸ ಚುರುಕಾವೆರೆ ಈ ಪರ್ಂದ್ ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆದಕುಲ್ಲಾ (diabetic) ಉಂದೆನ್ ತಿನೊಲಿ.
  • ನೆತ್ತ ಇರೆನ್ಲಾ ಆಜದೀ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್ ತಿನರೆಲಾ ಆಪುಂಡು.
  • ಉಂದೆತ ಪರ್ಂದ್ ದ ತಿರ್ಲ್ ದ ಒಟ್ಟುಗ್ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಸೇರಾದ್ ಗಸಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ದೆಕ್ಕುಂಡಾ ಮೋನೆದ ಚರ್ಮೊಗ್ ಅರೊಗ್ಯ ವಾಯಿನ ಕಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮೂಡನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ತಿಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಿದಯಿ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಬಂಜಿನಗುಲ್ ತಿಂಡ ಬಾಲೆ ಪೋಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಮೂಡನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]