ಪರ್ಂದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಲವಸ್ತ್

 1. ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ ಪಲವಸ್ತ್ ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ ಹಣ್ಣು ಪನ್ಪೆರ್ . ಒವ್ವೇ ತಿನ್ಪಿನ ಫಲವಸ್ತು ಕಾಯಿಡ್ದ್ ಬುಲೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಫಲ ವಸ್ತುಲು ಕಾಯಿಡ್ದ್ ಬುಲೆಂಡ ಪರ್ಂದ್ ಆತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಪರ್ಂದ್ ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರುಚಿ ಉಂಡು.
 2. ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ

ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರೆದ ಗಿಡೊಟ್ಟು ಆಪಿನ ಪರ್ಂದ್ ಗ್ ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Banan ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರೆ ಉಂಡು. ಬಾರೆಡ್ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ತಿಂಡಿಲುಲೆನ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಾರೆ ಪರ್ಂದ್ ದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೂ ಬಾರೆ
 2. ಕದೊಳಿ
 3. ಸಾರ ಕದೊಳಿ
 4. ಬೊನ್ಯ ಬಾರೆ
 5. ಮೈಸೂರು
 6. ನೇಂದ್ರ
 7. ಮಂಗ ಬಾರೆ
 8. ಪಚ್ಚೆ ಬಾರೆ
 9. ಗಾಳಿ
 10. ಸುಗಂದಿ
 11. ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರೆ
 12. ಚಂದ್ರ ಬಾರೆ

ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪರ್ಂದುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕುಕ್ಕು
 2. ನೇರೊಳು
 3. ಕುಂಟಲ
 4. ಪೊದ್ದೊಲು ಪರ್ಂದ್
 5. ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು

ಪೆರಂಗಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆರಂಗಾಯಿ ಗ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ 'ಪೇರಳೆ'ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಪರಿಚಯ ಆಯಿನ ಪರ್ಂದ್.

ದಾಲಿಂಬ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಾಲಿಂಬೆ ಚೀಪೆದ ಪಲ,ನೇಟ್ ಮರ್ದ್ದ್‌ದ ಗುನಲಾ ಉಂಡ್.

ಚಿತ್ರ್‌ಪುಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿತ್‍ಪುಲಿ ಪುದರ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಚೂರ್ ಪುಲಿ.ಆಂಡ ಕೆಲವ್ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡ್

ದ್ರಾಕ್ಷೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದ್ರಾಕ್ಷೆಡ್ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಂದ್ ರಡ್ದ್ ಬಗೆತ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲು ಉಲ್ಲ ಬೀಜ ದಾಂತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಸುಮಾರ್ ಬಗೆತ ಆಕಾರೊಡು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಉಂಡು.

ಮೂಸಂಬಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಸಂಬಿ ಚೀಪೆದ ಪಲವಸ್ತ್ ಕಾಡ್ ಅಲಂಬು ಉಲ್ಲೇಕೊ:

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪರ್ಂದ್&oldid=138938"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು