ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಾರಿಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಜಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ್ತ ಪುದರ್ . ಉಂದು ಕಾಡ್ ಡ್ ಬುಳೆಪಿ ಪುಳಿ. ಉಂದು ಕಿತ್ತಳೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಮರ ಮಲ್ಲಾದ್ಗ್ ಬುಳೆಪುಂಡು. ಇರೆಕ್ಕುಲು ದಪ್ಪಲಾ ಕಡು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದಲಾ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಸುರುಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದವುಲಾ ಬುಲೆನಗ ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು.

ಜಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಎಂಚ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾರಿಗೆ ಬುಳೆದ್ ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಐತ ಉಳಯಿ ಇತ್ತಿ ಬೀಜೊನು ದೆತ್ತ್ ದ್ ಆ ಓಡುನು ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾಂಡ ಬಳಕೆಗ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಉಂದೆತ್ತ ಚೋಳಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲಾ ನೇರ ಅವೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಆ ಓಡುನು ನೀರ್ ಡ್ ನನೆಯೆರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಆ ನೀರ್ ನ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ನುಂಗಯಿನ ಜಾರಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ಮಂಜೊಲು ಬಣ್ಣ ಪುಪ್ಪುಂಡು. ವರ್ಷ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಪುಣ್ಕೆ ಪುಳಿತ್ತ ಬದಲ್ ಗ್ ಈ ಪುಳಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಳಿನ್ ಅರೆಪು ಕಡೆನಗ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡೆವೊಲಿ. ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿತ್ತ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ತುದೆತ್ತ ಮೀನ್ ದ ಕಜಿಪುಗು ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಮದ ಪಲದೆಗ್ ಲಾ ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಾರಿಗೆ&oldid=164585"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು