ಬಾರೆತ ಪರ್ಂದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಾರೆ ಕೈಲ್

ಕದಳಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕ್ರತದ ಪುದರ್‌ನ್ ಉಪ್ಪುನ ಪರ್ಂದ್ ವಾ ಕಾಲೊಡುಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ಬನನ(banana) ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಮುಸ ಅಕುಮಿನೆಟ್(MUSA ACUMINATE). ಉಂದೆನ್ ತಿನ್ಪುನೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಲಕೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್, ಆಂಡ ಬಾರೆ ಕಾಯಿ ಪನ್ಪಿ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಉಂದು ನೇಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ಕಜಿಪು, ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುಳು ಜನೊಕ್ಲೆಡ್ ಬೊಜ್ಜದ ಒಣಸ್ಗ್ ಬಾರೆದ ಕಜಿಪು ಆವೊಡೆ. ನೇಂದ್ರ ಪಂರ್ದ್ ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೇರಳೊಡು ಮಸ್ತ್ ನೇಂದ್ರ ಬಾರೆನ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಬಾರೆದ ಕಾಯಿ, ಬಾರೆ ಪರ್ಂದ್ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡ. ಅಂಚೆನೇ ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಉನಿಯೆರೆ, ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಯೆರೆ, ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪರೆ, ಪೂ ಕಟ್ಯೆರೆ, ಇಂಚ ಮಾತಾ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಯೆರೆ, ಬಚ್ಚಿರೆದ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಭೂತೊಗು, ಕುಲೆಕುಲೆಕ್ಕ್, ಕಕ್ಕೆಗ್ ನುಪ್ಪು ದೀವೆರೆ ಕೊಡಿ ಇರೆನೇ ಬೋಡು. ಪರ್‍ಂದ್‍ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ,

ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್ ಮರ್ದ್ ಅದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಿಗತನೈ ಪಾಡ್ದ್ ದೆತೊಂಡ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪರ್ನ್ದ್ ಪಾನಕೊಗು ಸಕ್ಕರೆ ನೈ ಪಾಡ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂದು.
 • ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್‍ಂದ್‍ನ್ ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ರಸ ಪಾಡ್ಡ್ ಡೇತೊಂಡ ಅರಸಿನ ಕುತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪರ್ಂದ್‌ಗ್ ಗಂಗರದ ಚಟತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣಲ ಉಂಡು.
 • ಬಾರೆದ ಬಂಬೆನ್ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾವೆರ್. ಉಂದು ತಿಂದ್ಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿ ಕಜವು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು.
 • ಕಲ್ಲ್ ಬಾರೆದ ಬಿತ್ತ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಕಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಕರವುಂಡುಗೆ(ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್) ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ದ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೂಂಬೆನ್ ಸನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ.

ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್‍ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಅವು

 • ಕದೊಳಿ (ಕದಳಿ)/ದೇವ ಬಾರೆ
  • ನೈಯಿ ಕದೊಳಿ
 • ಗಾಳಿ
 • ಮೈಸೂರು
 • ಬೊನ್ಯ (ಬೂದಿ)
 • ಅವುಂಡೆ
 • ಚಂದ್ರ ಬಾರೆ
 • ಕಲ್ಲ್ ಬಾರೆ
 • ನೇಂದ್ರ ಬಾರೆ
 • ಸುಗಂದಿ
 • ಸಕ್ರೆ ಸುಗಂದಿ
 • ಪೂ ಬಾರೆ
 • ಕೇವಂಡೀಸ್ (ಪಚ್ಚೆ ಬಾಳೆ)
 • ನೆಯಿ ಕದೊಳಿ
 • ಮಂಗ ಬಾರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]