ಗಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗಟ್ಟಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಅರಿತ ತಿಂಡಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕೆಲವ್ ನಮುನಿ ಉಂಡು ಮಂಜೊಲ್ದಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ, ಬಾರೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ, ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ನಮುನಿ ಉಂಡು. ಗಟ್ಟಿನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಮನ್ಪುವೆರ್. ಒವು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಅರಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡೊಡ್. ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊದುಲುಡು.

ಗಟ್ಟಿದ ನಮುನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಗಟ್ಟಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತು 'ಅರಿ'. ಆಂಡ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್‍ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರೆಟ್ ಪತ್ತಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಗಟ್ಟಿನ್ ೨ ಮುಕ್ಯವಾಯಿನ ನಮುನೆಡ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

 1. ಸೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ
 2. ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ

ಸೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ:- ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ, ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ.

ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ:-

 • ಬಾರೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಬಾದಾಮುದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಕೂವೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಪೊನ್ನೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,
 • ಬಸಲೆದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ,

ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅರಿ (ಕಟ್ಸಾಂಬಾರ್ ಅರಿ)- ೨ ಪಾವು
 • ರಿತಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು
 • ಬೆಲ್ಲ (ಅಚ್ಚಿ) - ಸೀಪೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್
 • ತಾರಾಯಿ- ಎಲ್ಯ ೧
 • ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ - ೨ ಚಮಚ
 • ಏಲಕ್ಕಿ- ೬ ಕೋಡು
 • ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್ - (ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ) ಅರಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್

(ಇರೆಟ್ ಪತ್ತಾವುನ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಯೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಇರೆ ಯಾವು)

ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೀಪೆ ಗಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ

ಅರಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತ್ ದ್ ೧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡೊಡು. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್ನ್ ಮೂರುದ್ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆವೊಡು. ಸೀಪೆ ಏತ್ ಬೋಡ್ ತೂದ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಡ್. ರಿತಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡ್. ಅದಾ ಸನ್ನ ಆನಗ ದೆತ್ತ್ ದ್ ತಾರಯಿನ್ ಒಂತೆ ಪೆರೆದ್ ಪಾಡೊಡ್. ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿನ್ ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಮೂರುದ್ ಪಾಡೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ್ ಇಡಿಯೆ ಪಾಡೊಡ್. ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಡ್. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿನ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್, ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆಟ್, ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆಟ್ ಪತ್ತಾವೊಲಿ. ಈ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಒಚ್ಚಿದ್, ಒಂಜಿ ಅಂಗೈದಾತ್ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಈ ಇರೆಕ್ ಪಾಡ್ ದ್ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಇರೆನ್ ಮಡಿತ್ ದ್ ಮುಚ್ಚೊಡ್. 'ತೊಂದುರ್ ಕರೊ'ಟ್ ಸಿಕೆಟ್ ೨೦ ನಿಮಿಷದಾತ್ ಪೊರ್ತು ಬೈಪಾವೊಡು.

ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆವೊಡ್. ಬೆಲ್ಲನ್ ಸನ್ನ ಪೆರೆಸೆದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಡ್. ತಾರಯಿ ಪೆರೆದ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಯಿನ್ ಮೊರೆಪೊಡು. ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಡ್. ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಒರೆಸ್ ದ್ ಐಟ್ ಕಡೆತಿನ ಅರಿತ ಬಂದೊನ್ ತೆಲುಪುಡ್ ಪೂಜೊಡ್. ನಡುಟ್ ಮೊರೆತಿನ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಇರೆನ್ ಮಡ್ಪೊಡ್. ತೊಂದುರ್ ದ ಕರೊಟ್ ಸಿಕೆ ಪೋಯೆರೆ ಇಡೆ ಬುಡ್ದ್ ದೀದ್ ೨೦ ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸಿಕೆಟ್ ಬೈಪಾವೊಡು.

ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರೆಕ್ಲೆಡ್ ಪತ್ತವೊಲಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರೆಕ್ಲೆಡ್ ಪತ್ತನಗ ಆ ಇರೆಕ್ಲೆನ ಕಮ್ಮೆನ, ಮರ್ದ್ ದ ಸತ್ವೊ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಸಾದಾರ್ನಾದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಉಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ, ಕೂವೆದ ಇರೆ, ಪೊನ್ನೆದ ಇರೆ, ಬಾದಾಮುದ ಇರೆಕ್ಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತವೆರ್. ತೇವುದ ಇರೆಟ್ಲ ಪತ್ರಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೂಜುವೆರ್. ಅರಿ, ಉಪ್ಪುನ್ ಸನ್ನ ಕಡೆದ್ ಇರೆಟ್ ತೆಲುಪು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೂಜಿದ್ ಮಡ್ತ್ ದ್ ಸಿಕೆಟ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಈ ಗಟ್ಟಿನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರ್, ಕೋರಿ ಮೀನ್ ದ ರಸೊಟ್ ಮೊರೆತ್ ತಿನೊಲಿ.

ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿನ್ ತುಲುವೆರ್ `ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ'ದಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಾಗದೇವೆರೆಗ್ ಮಂಜೊಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಐತ ಕಮ್ಮೆನಲ ಇಷ್ಟಗೆ. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ದೀಯೆರೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೈವ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸುರೂಟ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಯಿದ ಪೇರ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪೆರ್. ಮಂಜೊಲ್ದ ಇರೆತ ಗಟ್ಟಿನ್ ತುಡರ ಪರ್ಬದಪಗಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆನಿ ಸೈದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಗಟ್ಟಿ, ಬಜಿಲ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು.

ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರೆದ ಇರೆ, ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ, ಬಾದಾಮ್‍ದ ಇರೆ, ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ, ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆ, ಕಾಟ್‍ ಸಂಪಿಗೆದ ಇರೆ, ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ, ಮಂಜಲ್‍ದ ಇರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಟ್ಟಿ&oldid=126677"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು