ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸುತ್ಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸುತ್ಯೆ (ಸುತ್ತೆ ಪಂದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್) ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಆಣಿ ಬೊಟ್ಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಕರ್ಬದ ಸಾದನೊ. ಸುತ್ಯೆಲೆಡ್ ಕಿಲೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐವ ಗ್ರಾಮ್, ನೂದು ಗ್ರಾಮ್, ಕಾಲ್, ಅರ್ಧಕಿಲೊ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುತ್ಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆದಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಕುಲೆಡ ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಡ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್, ಕಲ್ಲ್ ಪುಡಪ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಅಪುನಲೆಕ ಉಪ್ಪುನವು ಸುತ್ಯೆ. ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಜಿನೊದ ಬೇಲೆಗ್‍ ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಸುತ್ಯೆ

ಸುತ್ಯೆದ ರೂಪೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಗಲಸುನ ಸುತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ದಪ್ಪ ಮಂಡೆ, ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಆಣಿನ್ ಲಕ್ಕಾವರ ಆಪಿನ ಕಣಿತ್ತಲೆಕ ರಚನೆ ಇಪ್ಪುನ ಸುತ್ತೆ

ಸುತ್ಯೆದ ನಡುಟ್ಬು ಒಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಟ್ಟೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಡಿನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಗಲಸೆರೆ ಅಪುನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುತ್ಯೆದ ರಡ್ಡ್ ಪುಡೆಲಾ ಬೊಟ್ಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆಲವು ಸುತ್ಯೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಬೊಟ್ಟುನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಆಣಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕೊಕ್ಕೆದಲೆಕೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸುತ್ಯೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೆಮ್ಮಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್‍ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಜೊಟ್ಟುಸುತ್ಯೆ
  • ಅಡ್ಡಬಾಯಿ ಸುತ್ಯೆ
  • ಕೊಂಬುಸುತ್ಯೆ
  • ಒಡ್ಡುಸುತ್ಯೆ
  • ಚುಟ್ಟುಸುತ್ಯೆ

ಸುತ್ಯೆ ಗಲಸುನಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಆಚಾರಿನಕುಲು
  • ವಯರಿಂಗ್‍ದಕುಲು
  • ಮರತ್ತ ಬೇಲೆದಕುಲು
  • ಕರ್ಬದ ಬೇದಕುಲು
  • ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಪಾತೆರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುತ್ಯೆದ ಪೆಟ್ಟ್‌ಡೆ ಆಣಿ ಪೊಗ್ಗುನೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸುತ್ಯೆ&oldid=155862"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು