ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್‌ದ್ ದೀಪುನ ತಾರಿದ ಕಂಡೆನ್ ಕೆತ್ತ್‌ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮರಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೊ. ತುಲುನಾಡ್‌ಡ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮರತ ಬಾಜನೊಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಮರಾಯಿಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಮರಾಯಿದ ಬಗೆಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಸಂಬರೊದ ಮರಾಯಿ
  • ಗಂಜಿ ಕಬಿಡುನ ಮರಾಯಿ
  • ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ
  • ನಾಯಿಗ್ ಗಂಜಿ ಪಾಡುನ ಮರಾಯಿ
  • ಕೈ ಮರಾಯಿ

ಮರಾಯಿದ ರಚನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮರಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತ್ ಮರ. ಮರನ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಕಾರೊಡು ಕೊಯಿದ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮರಾಯಿ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೧]

ಸಂಬರೊದ ಮರಾಯಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಉರುಟು ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.ಅವೆನ ಉಲಯಿ ೬,೭ ಗುಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಸುತ್ತಲ ಆಜಿ ಗುಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆಟ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಸಂಬರೊಲೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಲಿ. ಉಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೀಲಿ ಇತ್ತ್‌ನ ಮುಚ್ಚೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಗಂಜಿ ಕಬಿಡುನ ಮರಾಯಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮರಾಯಿ ಚೂರು ಉದ್ದ ಇತ್ತ್‌ದ್ ತೊಟ್ಟಿದ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆಟ್ ತೆಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಪಿಲೆಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಉರುಂಟು ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ದಿಂಜಾದ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಪುಲೆಕ್ಕ ಮುಚ್ಚೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]