ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕನ್ನಾಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕನ್ನಾಜೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಕತ್ತಿಲೆನ್ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ. ಎಚ್ಚಾದ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊದ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಕತ್ತಿ, ತರ್ಕತ್ತಿ, ಮಂಡೆ ಕತ್ತಿ, ಪರ್ಕತ್ತಿ, ಬೀಸತ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತ ನಮೂನೆದ ಕತ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ದಕ್ಕ್‌ದ್ ದೀಪುಜೆರ್. ಅವನ್ ಮಾತೆನ್ ಒಂಜೇ ಕೋಡಿಡ್ ಅಕ್‌ಡ್ದ್, ಅತ್ತಂಡ ನೆಲಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಕತ್ತಿಲ್ ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದ್ ಮರತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೆದುರುಡು ಈ ಸಾಧನೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತೂವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಾಜೆ

ಉಂದೆನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುದ ಕೋಣೆಡ್, ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್‌ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೊಟ್ಯದ ಗೋಡೆಡ್ ನೇಲಾವೆರ್. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಕ್ಕಾಸ್‌ಗ್ ಅಕ್ಕುಡುವೆರ್. ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುನ ಉಂದು ನಡುಟ್ಟು ಕಡ್‌ತ್‌ದ್ ಇಪ್ಪುನವು. ಬೆದ್‌ರ್‌ನ್ ಅಡ್ಡ ಅತ್ ನೆಲುಪುಡುನವು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರ್ಕತ್ತಿ, ಪಂತಿತ ಕತ್ತಿ, ಕಡ್ಪತ್ತಿ ಮಾಂತ ನೆಲವುನವು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.