ಪಡಿ ಮಂಚ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಡಿ ಮಂಚ ಪಂಡ್ಂಡ ಕೆಯಿ ನೊಪುನ ಮರತ್ತ ಮಂಚ. ಉಂದೆನ್ ಪಡಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಯಿನ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುನೆನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ.

ಪಡಿ ಮಂಚ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ ಮರಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಾಲ್ ಕಾರ್. ಈ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಯಾತಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಡುಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ರಡ್ಡ್ ಮರತ್ತ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕಂಗ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮರತ್ತ ರೀಪುದಂಚಿನ ಕೋಲುಲೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದು ತೂಯೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಚದ ಲೆಕೊ ತೋಜುಂಡು. ರೀಪುದ ನಡುಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಕೆಯಿ ನೊಪುನಗ ಬಾರ್ ಆ ಒಟ್ಟೆಡೆ ತೀರ್ತ್ ಬೂರುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಪಡಿ ಮಂಚ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಡಿ_ಮಂಚ&oldid=114961"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು