ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಂಚಡ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಂಚಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾರ್ ಎಡ್ಡ್‌ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಕಂಚಡ್ಪೆಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಗಾಲಿಪುವೆರ್. ಅಪಗ ತೌಡು ತಿರ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಅರಿ ಕಂಚಡ್ಪೇ ಒರಿಯುಂಡು. ಅರಿ, ತೌಡು, ಉಮಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೊ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೌಡುನು, ಉಮಿನ್ ಅತ್ಂಡ ಕೆಲವು ದಾನ್ಯೊನು ದಲಿಪುರೆ/ಗಾಲಿಪುಯೆರೆ ಕಂಚಡ್ಪೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಕಂಚಡ್ಪೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕೃಷಿಕ್ಕ್ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ಸಾದನ. ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆಪುನ ಬಾರ್. ಅಯಿನ್ ಎಡ್ತ್‌ದ್ ದಲಿಪೆರೆ ಕಂಚಡ್ಪೆನ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಡ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೆತ್ತನ್ ಕನತ್‍ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಚಿಗ್‍ರ್ತ್‍ದ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಲ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೊಡೆದ್ ಕಂಚಡ್ಪೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇನಿ ಕಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಕಂಚಡ್ಪೆ ಕುಂಬು ಆಂಡ್. ಮಿಶನರಿಲು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಕಂಚಡ್ಪೆ ಮೂಲೆಗ್ ಬೂರ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]