ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Davanagiri

ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ[dead link] (ಗಂಜಿ+ಕಟ್ಟೆ=ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊ. ಗಂಜಿಕಟ್ಟೊದ ಜನಸಂಕ್ಯ ಸುಮಾರ್ ೩೦೦೦. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಪಿನ್ ೫೭೭೫೮೧.

ಸೇರುನ ಸಾದಿ :ಬಸ್ ಮಾರ್ಗೊ:ಚಿತ್ರದುರ್ಗರ್ದ್: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ಸಾಸಲು - ಬೆನ್ನೂರ್ - ಸುಳೆಕೆರೆ - ಹೊನ್ನಾಳಿ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾದಿರ್ದ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗರ್ದ್ ೩೮ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ಮುತ್ತುಗದೂರು ಗ್ರಾಮೊ ಎತ್ತುವೇರ್. ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕಿ ಮೀ ಕಛ್ಧಾ ರಸ್ತೇದ ಸಾದಿ. ಇಜೀಂಡ ದಾವಣಗೆರೆರ್ದ್: ದಾವಣಗೆರೆ - ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ - ಹೊಸದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗೊ. ದಾವಣಗೆರೆರ್ದ ೩೮ ಕಿ ಮೀ ಪೋಂಡ ಅಂದನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಡ್ ಎತ್ತುವೇರ್. ಅಲ್ಪರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿ ಮೀ ಟಾರ್ ರಸ್ತೇಡ್ದ ಸಾದಿ. ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗೊ: ಬೆಂಗಳೂರ್‌ರ್ದ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗೋರ್ದ ಸ್ಟೇಶನ್ (ದಾವಣಗೆರೆರ್ದ ೩೮ ಕಿ ಮೀಟರ್‌ರ್ದ್ ೩ ಕಿ ಮೀ) [೧]

ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷಣೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕುಲು. ಕೋರಿಳು ಉಂದು ಊರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪನುವೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. kn:ಗಂಜಿಗಟ್ಟೆ