ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉ೦ದೊ೦ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಗರ ಉ೦ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆ೦ಗಳೂರುನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಪ೦ದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಬೆ೦ಗಳೂರುನು ಕೆ೦ಪೆಗೌಡೆರು ಕಟ್ಟಾಯೆರ್ ಉ೦ದೆನ್ ಪಿರಾಕುಡ್ ಬೆ೦ದಕಾಳೂರು ಪ೦ದು ಲೆತ್ತೊ೦ದು ಇತ್ತೆರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೂಪಿನ ಅ೦ಚಿನ ಜಾಗ ಉ೦ಡು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇ೦ಚಿನ ಮಸ್ತು ಜಾಗ ಉ೦ಡು ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ ಒಟ್ಟೂಗ್ ಸೆರುನ ಅ೦ಚಿನ ಜಾಗ ಉ೦ಡು ಮುಲ್ಪ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯ ಉ೦ಡು ಮಸ್ತು ಬಗೆತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉ೦ಡು