ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂದೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಗರ. ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ. ಬೆಂಗಳೂರುನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರುನು ಕೆಂಪೆಗೌಡೆರು ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಪಿರಾಕುಡ್ ಬೆಂದಕಾಳೂರು ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಜಾಗ ಉಂಡು. ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ ಒಟ್ಟೂಗ್ ಸೆರುನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತು ಬಗೆತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲು ಉಂಡು.