ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾರತ ದೇಶದೊ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆನ್ ಕಾಫಿನಾಡು ಪಂಡ್ ದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪೆರ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಂದ್ರ ತಾನೊಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿದ ಪಿನ್ ಕೋಡು 577101.