ಆದಿ ಶಂಕರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಆದಿ ಶಂಕರ
Painting of Adi Shankara, exponent of Advaita Vedanta with his disciples by Raja Ravi Varma
Personal
ಪುಟ್ಟು
ಶಂಕರ

c. 700 CE[note ೧]
ತೀರಿನc. 750 CE[note ೧]
ಧರ್ಮಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
Known forExpounded Advaita Vedanta
PhilosophyAdvaita Vedanta
Senior posting}
ಗುರುGovinda Bhagavatpada
HonorsJagadguru
ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್

ಆದಿ ಶಂಕರ ಮೆರೆನ್ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪನ್‌ದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊನು ಉದ್ಧಾರೊ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಆಚಾರ್ಯೆಲೆಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಸುರುತ್ತಾರ್. ಮೇರ್ ಬಾರತೊ ಬೂಮಿದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗ್ ಸಂಚಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತೊನು ಪ್ರಚಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊನು ಪುನರುತ್ತಾನೊ ಮಲ್ತೆರ್. "ಅದ್ವೈತ" ಪಂಡ 'ರಡ್ಡ್ ಅತ್ತಾಂದಿನವು' ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಿದ್ದಾಂತೊದ ಪ್ರಕಾರೊ "ಆತ್ಮ" ಬೊಕ್ಕ "ಪರಮಾತ್ಮ" ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಒಂಜೇ, ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಗವದ್ಗೀತೆಲೆಗ್ ಬಾಸ್ಯೊ ಬರೆತ್ತೆರ್. ಮೆರೆನ್ ಜನೊಕುಲು ಸಿವನ ಅವತಾರ ಪಂದ್‌ಲಾ ನಂಬುವೆರ್. ಮೇರ್ ಕೇವಲ ೩೨ ವರ್ಸೊ ಕಾಲ ಬದ್‌ಕ್‌ದಿತ್ತೆರ್.

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲೊದ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವಾದೊದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೮೮-೮೨೦ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟೊದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನಂಬುದೆರ್.[೧] ಮೇರ್ ಇತ್ತೆದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮೊಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಕುಟೊಂಬೊಡು ಪುಟ್ಟುದೆರ್. ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಶಿವಗುರು, ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಾಂಬೆ.

ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಂಕರೆರ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್. ಮೇರ್ ಎಲ್ಯಡೆ ವೇದವಿದ್ಯೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೆರ್. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯೆರೆ ಉಮೇದ್ ತೋಜಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಾಂಬೆ ಸುರುಕ್ಕು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಂಕರೆರ್ ತುದೆಟ್ ಮೀಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮುದಲೆ ಅರೆನ್ ಪತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಶಂಕರೆರ್ ಯಾನ್ ಸೈನಗಾಂಡಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ ಸೈಪೆ, ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸತ್ವೊನು ದೆತೊನೆರೆ ಒತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನುವೆರ್. ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಒತ್ತೊನುವೆರ್. ಅಪಗ ಮುದಲೆ ಅರೆನ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಶಂಕರೆರ್ ಅಪ್ಪೆಡ ಅರೆನ ಕಡೆಗಾಲೊಡು ಓಲಿತ್ತ್ಂಡಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದು ಗುರುನು ನಾಡೊಂದು ಬಡಕಯಿ ಭಾರತೊಗು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ನರ್ಮದಾ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದೆರೆನ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ ಅರೆನ ಶಿಷ್ಯೆರಾಪೆರ್. ಅರೆಡ್ದ್ ಯೋಗ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್, ವೇದಾಂತಲೆನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೆರೆನ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆರಾದ್ ದೆತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೇದ ಪಾಟೊಲೆನ್ ಕಲ್ಪಾವೆರ್.

ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿದ್ಯಶಂಕರ ದೇವಸ್ತಾನೊ

ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಗ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತೊನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡಿತೆರೆಡ ವಾದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸೋಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತೊನು ಒತ್ತೊನುನಲೆಕ ಮಲ್ತೆರ್. ದೇಶೊದ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ನಾಲ್ ಪೀಠೊಲೆನ್ (ಮಠ) ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಠೊಗ್ಲಾ ತನ್ನ ಒರ್ಯೊರ್ಯೆ ಶಿಷ್ಯೆನ್ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚರ್ಯೆರ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಲ್ ಪೀಠೊಲು:

ಶಿಷ್ಯೆ ದಿಕ್ಕ್ ಮಠ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಮೂಡಾಯಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಪ್ರಜ್ಞಾನಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಭೋಗವಲ
ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ತೆಂಕಾಯಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅಹಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಭೂರಿವಲ
ಹಸ್ತಮಲಕಾಚಾರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದ್ವಾರಕಾ ಪೀಠ ತತ್ವಮಸಿ ಸಾಮವೇದ ಕಿಟವಲ
ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯ ಬಡಕಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ ಪೀಠ ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥರ್ವವೇದ ನಂದವಲ

ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಂಕರೆರ್ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತೊನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಸೆಡ್ "ಅದ್ವೈತ" ಪಂಡ 'ರಡ್ಡ್ ಅತ್ತಾಂದಿನವು ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. 'ಆತ್ಮ' ಬೊಕ್ಕ 'ಪರಮಾತ್ಮ' ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಒಂಜೇ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಮೂಲ ತತ್ವ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಜೀವೊ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ

ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸತ್ಯ. ಜಗತ್ತ್ ಮಿಥ್ಯ. ಈ ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Shankara | Indian Philosopher & Advaita Vedanta Founder | Britannica". www.britannica.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 7 July 2023. Retrieved 22 August 2023.
  2. "Sri Adi Shankaracharya". Sri Sringeri Sharada Peetham. Retrieved 22 August 2023.


ಉಲ್ಲೇಕೊ ದೋಸೊ: <ref> tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found