ಪಡ್ಡಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ವಿಸ್ವೊದ ನಾಲ್ ಪ್ರದಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚನೆ ಮೂಡಾಯಿ, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲಾ. ಸರಳವಾದ್ ಪಣ್ಪಿನಾಂಡಾ, ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕ್ ನ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪನ್ಪಪುನೆ. ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಜಾಗೆನ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ.

ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಯಂತ್ರ ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಸಹಾಯೊಡು ಉತ್ತರ ಬೊಕ ಒರಿದಿನ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ನಾಡ್‌ಪತ್ತುನ ಸರಳವಾಯಿನ ಇದಾನೊ ಇನ್ನಗ ಈರ್ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸರ್ತ ಉಂತಿಯರ್ಡ ಇರೆನ ದತ್ತ ಕೈ ತೋಜಾವುನ ದಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ.

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪ೦ಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಪಡುವಣಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ಜಾಗೆನೆ ಪಡುವಣ.
  • ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ West ಪನ್ಪೆರ್.