ತೆನ್ಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿ (ತೆಂಕಾಯಿ, ದಕ್ಷಿಣ, South, S) ತೆನ್ಕಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಮೂಡಾಯಿ, ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು.

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತೆನ್ಕಾಯಿದಕುಲು, ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು

ದರ್ಮೊದ ವಿಚಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಯಮೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಅದಿಪತಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋಪರ ಮಾಮಿ ಬಯ್ಯಗೇತರಿ ಕಾಂಡೆಗೇತರಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]