ಬಡಕ್ಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಪೂ

ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ನಾರ್ಥ್ (North )ಇನ್ಪೆರ್.

ಸರಳವಾದ್ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ (ಬಡಕಾಯಿ, ಉತ್ತರ, North, N) ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ತೆರಿಯುವುನು ಎಂಚಾ, ಇಂದ್ಂಡಾ, ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಇಜಿಂಡಾ ಪೂರ್ವ (ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಈಸ್ಟ್ -East -ಇನ್ಪೆರ್). ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಮೂಡಾಯಿದಂಚಿ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕುಲೆನ್ ಉದ್ದೊಗು ಮೆಯಿಕ್ ಸಮಾಂತರವಾದ್ ಬುಡುದು ಉಂತಿಯರ್ಡಾ, ಇರೆನ ದತ್ತ ಕೈ (ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಕೆಬಿ) ತೋಜಾವುನ ದಿಕ್ಕ್ ಬಡಕಾಯಿ(ಉತ್ತರ).

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬಡಕಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬೈದಿನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಲೆ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಇಂದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕುಬೇರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೊತ್ತುದ ದೇವತೆ.

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರೊಗು ಬಡಕಾಯಿ ನಕ್ಷತ್ರ (North Star) ಇನ್ಪಿನ ಪುದುರುಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ Pole Star, Polaris, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಡ್ α Ursae Minoris ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಕೈತಲ್, (ದಿಂಜ ಸಾರ ವರ್ಷೊಲೆಡ್ ಒರ ಆಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬುಡುಂಡ) ಎಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಈ ನಕ್ಷತ್ರೊನು ಪೂರ್ವಿಕೆರ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ನಾವಿಕೆರ್ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನು ತೆರಿಯೊಣರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ದಿಕ್ಸೂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನನೊಂಜಿ ಇದಾನೊಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ (Compass) ಇನ್ಪಿನ ಸಲಕರಣೆನ್ ಗಳಸೊಡಾಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊದ ಸೂಚಿ ಏಪಲಾ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ - ತೆಂಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ) ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊಗು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಗೋಡಿಸಾದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಒವ್ವೇ ಜಾಗೊಗು ಪೋಂಡಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚಿಸಾವುಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಜಾಗೆದ ಅಕ್ಸಾಂಸೊ-ರೇಕಾಂಸೊ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರೊಡು ನಿಖರವಾದ್ ತೋಜಾವುನ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಜಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಸಿಸನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ Geographic Positioning System)- ಉಪಕರಣೊಲು ಇತ್ತೆ ಲಬ್ಯೊ ಉಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://earthsky.org/brightest-stars/polaris-the-present-day-north-star
  2. https://www.britannica.com/topic/polestar
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction