ಬಡಕ್ಕಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಪೂ

ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ನಾರ್ಥ್ ಇನ್ಪೆರ್.

ಸರಳವಾದ್ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ತೆರಿಯುವುನು ಎಂಚಾ, ಇಂದ್ಂಡಾ, ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಇಜಿಂಡಾ ಪೂರ್ವ (ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ಪೆರ್). ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಮೂಡಾಯಿದಂಚಿ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕುಲೆನ್ ಉದ್ದೊಗು ಬುಡುದು ಉಂತಿಯರ್ಡಾ, ಇರೆನ ದತ್ತ ಕೈ ತೋಜಾವುನ ದಿಕ್ಕ್ ಬಡಕಾಯಿ(ಉತ್ತರ).

ದಿಕ್ಸೂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನನೊಂಜಿ ಇದಾನೊಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇನ್ಪಿನ ಸಲಕರಣೆನ್ ಗಳಸೊಡಾಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊ ಏಪಲಾ ಬಡಕ್ಕಾಯಿ - ತೆಂಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ) ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಉಂತುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೊಗು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಟ್ಟಿನ್ ಗೋಡಿಸಾದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಒವ್ವೇ ಜಾಗೊಗು ಪೋಂಡಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ನ್ ಸೂಚಿಸಾವುಂಡು.

ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಜಾಗೆದ ಅಕ್ಸಾಂಸೊ-ರೇಕಾಂಸೊ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ತೋಜಾವುನ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಜಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಸಿಸನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ) ಉಪಕರಣೊಲು ಇತ್ತೆ ಲಬ್ಯೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]