ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ನಲಿಕೆದಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಿಟ್ಟೊಣಿ ಅಜ್ಜೆರ್

ನಲಿಕೆದಕುಲು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದಕುಲು.[೧] ಪುದರ್‍ದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಮುಕುಲೆಗ್ ಜನಪದ ನಲಿಕೆನೆ ಮುಕ್ಯೊ ಉದ್ಯೋಗೊ. ನಲ್ಕೆದಕುಲು ಪಂಡಾ ಅಜಲಾಯ ಜನಾಂಗದಕುಲು. ಅಜಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ದತಿ. ಸೋಂಕಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪೋಡಿದಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊಕ್ ಅಜಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಜಲಾಯನಕುಲೆಗ್ ಮಂತ್ರವಾದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ನೂಲು, ಬಸ್ಮ ಮಂತ್ರಿತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ತಪ್ಪು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊಟು ಪೋಡಿಗೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭೂತೊಲೆಗ್ ನಲಿಕೆದ ಸೇವೆನ್ ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದ್ ಆ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಎಚ್ಚ.

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ನಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಸುಮಾರ್೨೦-೩೦ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಲು ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಲಿಕೆಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ನಲಿಕೆದಕುಲು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

 • ಆಟಿಡ್-ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆನ ಯೆಸೊಡು ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಟಿದ ಮಾರಿನ್ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ
 • ಸೋಣೊಡು -ಸೋಣ ಜೋಗಿ ಯೆಸೊಡು ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಾರಿನ್ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ
 • ಎರುಕೋಲ-ಎರುತ್ತ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೋಣದ ಮುಗೊನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಗುತ್ತು, ಬೂಡು ಅರಮನೆತ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊ ಈ ನಲಿಕೆನ್ ನಡಪಾವೆರ್. ಕಂಬಳದ ಕಂಡೊಗು ಗೋಣನ್ ಜಪ್ಪುಡನಗ ಈ ನಲಿಕೆ ನಡಪುಂಡು.
 • ಮೂರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯ- ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಗುತ್ತು, ಬೂಡು ಅರಮನೆತ ಎದುರುದ ಮೂರ್ಲೆ ಮಂಟಮೆದ ಎದುರುಡ್ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್. ಮಂಟಮೆದ ಉಲಯಿ ಕಲಸೊಡ್ ನೀರ್ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಶತಾಯುಷಿ ನಲ್ಕೆದಜ್ಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಲಿಕೆನೆ ಜೀವನದ ಸಾದಿ ಪಂದ್ ಅವೆನ್ ನಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸದ್ ತನ್ನ ಆರಾಧನ ನಲಿಕೆಯಾಯಿನ ಆಟಿಕಳಂಜ ನಲಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಊರುದ ಮಾರಿನ್ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಸ್ಟೆಡ್ ಗುಳಿಗಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ್‌ದ್ ನೂದ್ ವರ್ಷನು ಕರಿದ್ ೧೧೪ ನೆ ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ನಲಿಕೆದಾರ್ ನಿಟ್ಟೊಣಿ ಅಜ್ಜೆ. ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯೊನೊ ೨೦೧೬ಟ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ನಿಟ್ಟೊಣಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪುಟ್ಟ್ ದ್ ಬಲತೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಪದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನಪದ ನಲಿಕೆಡ್ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟುಗು ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕು ನಲಿಕೆದ ಪದೊಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್,ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮುಗೇರೆರ್, ಮನ್ಸೆರ್,ಗೊಡ್ಡೆರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕುಲು ಅಯ ಅಯ ಕಾಲೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ನಲಿಕೆನ್ ನಡಾಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಬೊಡು ದುಡಿನಲಿಕೆನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ನಲಿಪುನಗ ದುಡಿ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮವಾದ್ಯೊನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್. ದುಡಿನಲಿಕೆಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದೊನು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಟ್ ತಾರಿಪಡ್ಪು ಚೋಮಕ್ಕೆ, ದರನೆ, ಮಾಣಿನಾಗೆರ್, ಉರಿಕುಡ್ಪೆಲೆ, ತಾಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪದೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು.

 • ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ- ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜೆನೊ ಕಳಂಜೆ ಏರೆನ ಮಗೆನೋ
 • ಕರಂಗೋಲು-ಓ ಪೋಲಿಯೇ ಪೊಲ್ಯರೆ ಪೋ ಪುವ್ವೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲಯಾ
 • ಚೆನ್ನು-ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಳೇ ಚೆನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ನೋಲುಗಳೇ
 • ಮದಿಮ್ಮಯ ಮದಿಮ್ಮಲ್-ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಮೇಲ್ ರಾಜ್ಯೊಡು/ತಾಳ ಕಂಚಿ ತಾರಂದವುಲು
 • ಕಂಗಿಲು-ಕಂಗಿಲೋ...ಮಾಯಿಲೋ ಕಂಗಿಲು ಪುಟುದಿನಿ ಓಲುಂದು ಪಿಂಬರ.

ನಲಿಕೆದಕುಲು ಕಟ್ಟುನ ಭೂತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ
 2. ಕುಲೆ ಭೂತೊ
 3. ಪಂಜುರ್ಲಿ
 4. ಗುಳಿಗ
 5. ಜುಮಾದಿ
 6. ಮಲರಾಯೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-11-11. Retrieved 2016-12-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)