ಚಿಕ್ಕು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಚಿಕ್ಕು

ಚಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಫಲ ವಸ್ತು.ಚಿಕ್ಕುನ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಸಪೋಟ,ಉತ್ತರಭಾರತಡ್ ಚಿಕೂ ಪ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಸಪೊಡಿಲ್ಲಾ.ಉಂದ್ ೩೦ಮೀ(೯೮ಫೀಟ್) ಉದ್ದ ಬುಲೆವುಂಡ್.ನೆಟ್ಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಉಂಡು.ನೆತ್ತ ಇರೆ ಒಂತೆ ಚೂಪಾತಿನ ಆಕಾರಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್.ಚಿಕ್ಕುಗ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಚಿಕ್ಕು,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸಪೋಟ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಚಿಕ್ಕು ತಿನರೆ ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡ್. ಉಂದು ತಿನರೆಗ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್,ಬೊಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಉಪಯೊಗ ಆಪುಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಿಕ್ಕು&oldid=58182"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು