ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೇರ್ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ. ಮೇರ್ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೊ೦ಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದಾರ್. ಮೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಕಾವ್ಯಾಕ್ಷಿ, ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ, ದೀಪಧಾರಿ, ನೆಲ-ಮುಗಿಲು,ಮಣ್ಣಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜೀವ ಧ್ವನಿ ಮೆರೆನ ಕವನ ಸ೦ಕಲನೊಲ್. ಮೆರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ , ಕೇ೦ದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕುದು೦ಡ್. ಮೇರ್ ೧೯೯೬ಡ್ ಆಯಿನ ೬೫ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಕಾರೆರಾದಿತ್ತೆರ್.